Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Ψηφιακων Συστηματων
Ενημερωθείτε για τα νέα του τμήματος:
facebook icon     linkedin icon   email icon  
Στοιχεία επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Καραολή και Δημητρίου 80, 185 34, Πειραιάς

Email: gramds@unipi.gr

Τηλ: +30 210 414-2369, -2076, -2426, -2373, -2235

MHNYMA TΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Σας καλωσορίζουμε στον ιστοχώρο του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Κύριος στόχος του ιστοχώρου είναι η ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων σχετικά με τις ακαδημαϊκές, ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες του Τμήματος.

Το Τμήμα καλύπτει, μέσω των προγραμμάτων σπουδών και της διεξαγόμενης ερευνητικής δραστηριότητας των μελών ΔΕΠ και ΕΔΙΠ, σημαντικούς τομείς του ευρέως και ραγδαία αναπτυσσόμενου πεδίου των Ψηφιακών Συστημάτων και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Πιο συγκεκριμένα, καλύπτονται οι τομείς των πληροφοριακών συστημάτων, της ανάλυσης δεδομένων, των λειτουργικών συστημάτων, της τεχνητής νοημοσύνης, της κυβερνοασφάλειας, των ευρυζωνικών (ασύρματων και οπτικών) δικτύων, των ψηφιακών/δικτυακών υπηρεσιών, των ενσωματωμένων συστημάτων, της βιοϊατρικής και της ψηφιακής υγείας, των συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης καθώς και η τεχνοοικονομική διοίκηση ψηφιακών συστημάτων.

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (Π.Π.Σ.) του Τμήματος διαρκεί οκτώ ακαδημαϊκά εξάμηνα και διακρίνεται στις παρακάτω κατευθύνσεις σπουδών: την κατεύθυνση «Τηλεπικοινωνίες & Δίκτυα» (Τ&Δ), την κατεύθυνση «Συστήματα Λογισμικού & Δεδομένων» (ΣΛΔ), την κατεύθυνση «Υπολογιστικές Υποδομές & Υπηρεσίες» (ΥΥΥ), την οριζόντια κατεύθυνση «Ασφάλεια» (ΑΣΦ) και την οριζόντια κατεύθυνση «Παιδαγωγική & Διδακτική Ικανότητα» (ΠΔΙ). Το ΠΠΣ του Τμήματος αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων και έχει σχεδιαστεί για να προετοιμάζει επιστήμονες ικανούς να αντιμετωπίζουν με επιτυχία τα σύνθετα προβλήματα ανάπτυξης, εφαρμογής και διαχείρισης συστημάτων και υπηρεσιών της σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας. Επιπλέον, οι πτυχιούχοι του Τμήματος έχουν πλήρως κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα για το Δημόσιο Τομέα στον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής.

Στο Τμήμα λειτουργούν τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.): 
 1. Το Π.Μ.Σ. “Πληροφοριακά Συστήματα & Υπηρεσίες” (MSc in Information Systems and Services) το οποίο περιλαμβάνει τρεις κατευθύνσεις:
  • Κατεύθυνση 1η: Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα (Advanced Information Systems)
  • Κατεύθυνση 2η: Μεγάλα Δεδομένα και Αναλυτική (Big Data and Analytics)
  • Κατεύθυνση 3η: Πληροφορική Διακυβέρνηση (IT Governance)
 2. Το Π.Μ.Σ. “Ηλεκτρονική Μάθηση” (MSc in e-Learning).
 3. Το Π.Μ.Σ. “Ψηφιακές Επικοινωνίες & Δίκτυα” (MSc in Digital Communications and Networks).
 4. Το Π.Μ.Σ. “Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων” (MSc in Digital Systems Security).
 5. Το Π.Μ.Σ. “Τεχνοοικονομική Διοίκηση Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων” (ΜSc in Technoeconomic Management of Telecommunication Systems).
 6. Το Π.Μ.Σ. “Δίκαιο και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών” (MSc in Law and Information and Communication Technologies).
 7. Το Π.Μ.Σ. “Κλιματική Κρίση και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών” (MSc in Climate Crisis and Information and Communication Technologies).
 8. Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων συμμετέχει στο Διιδρυματικό Π.Μ.Σ. «Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας – Πληροφορική της Υγείας». Το Π.Μ.Σ. οργανώνεται από τα Τμήματα Νοσηλευτικής και Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τα Τμήματα Ψηφιακών Συστημάτων, Πληροφορικής και Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
 9. Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων συμμετέχει στο Διιδρυματικό Π.Μ.Σ. «Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας και Αναλυτική». Το Π.Μ.Σ. οργανώνεται από το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου και από το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
 10. Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων και το ΙΠ&Τ του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη».

Το Τμήμα παρέχει επίσης τη δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής σε κάθε πτυχιούχο ελληνικού ή αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου της αλλοδαπής που διαθέτει τα απαιτούμενα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα.

Στο Τμήμα λειτουργούν τα ακόλουθα ερευνητικά εργαστήρια «Δικτυοκεντρικών Συστημάτων & Υπηρεσιών»«Ψηφιακών Υπηρεσιών Υγείας»«Δικτύων Τηλεπικοινωνιών & Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών»«Ασφάλειας Συστημάτων»«Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων»«Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση & τη Μάθηση»«Ευφυών Συστημάτων & Τεχνολογιών Πολυμέσων»«Tεχνητής Νοημοσύνης»«Yπολογιστικής Βιοϊατρικής»«Συστημάτων & Πολιτικών Περιβάλλοντος & Ενέργειας».

Καλή Πλοήγηση!

Καθηγητής Γεώργιος Ευθύμογλου

Πρόεδρος Τμήματος

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων έχει ως αποστολή να εκπαιδεύσει νέους επιστήμονες σε τεχνολογίες αιχμής που εντάσσονται σε διαφορετικές κατευθύνσεις σπουδών και αφορούν τα πληροφοριακά συστήματα, την τεχνολογία λογισμικού, την ανάλυση δεδομένων, την τεχνητή νοημοσύνη, τις τηλεπικοινωνίες, τα δίκτυα, την κυβερνοασφάλεια και την ιδιωτικότητα, την υπολογιστική βιοϊατρική, τα πολυμέσα, και τις ψηφιακές τεχνολογίες στην εκπαίδευση και στη διακυβέρνηση. Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) έχει σκοπό τη δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην ανάπτυξη, υλοποίηση και διαχείριση συστημάτων σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας, αλλά και τη μόρφωση τους ώστε να ενισχύεται η κριτική σκέψη, η ακρίβεια στην έκφραση και η θεωρητική σκέψη.

Μαθησιακοί Στόχοι και δεξιότητες

Οι μαθησιακοί στόχοι του ΠΠΣ είναι η γνώση και κατανόηση όλων εκείνων των τεχνολογιών με τις οποίες δημιουργούμε λογισμικό, τηλεπικοινωνιακό υλικό, δικτυακές συνδέσεις και υπηρεσίες, η εξοικείωση των φοιτητών με αλγορίθμους και πολυπλοκότητα, πρωτόκολλα διαδικτύου και διαχείριση δικτύων, η δημιουργία εφαρμογών και υπηρεσιών , καθώς και η εξοικείωση τους με μεθοδολογίες ανάλυσης και διαχείρισης επικινδυνότητας με στόχο τη σχεδίαση και ανάπτυξη ασφαλών συστημάτων. Τα εργαστηριακά μαθήματα έχουν σκοπό την εμβάθυνση στον προγραμματισμό, τα λειτουργικά συστήματα, τις βάσεις δεδομένων, τη σχεδίαση και την προσομοίωση τηλεπικοινωνιακών δικτύων και συστημάτων. Με την ολοκλήρωση του ΠΠΣ οι φοιτητές θα μπορούν να αναλύουν και να αξιολογούν τις απαιτήσεις ενός συστήματος καθώς και να θέτουν προδιαγραφές και να σχεδιάζουν ολοκληρωμένες λύσεις. Εργαστηριακά μαθήματα και εργασίες έχουν σκοπό την πρακτική ενασχόληση των φοιτητών με τον σχεδιασμό και υλοποίηση διαδικτυακών εφαρμογών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, τη διασύνδεση βάσεων δεδομένων, τη χρήση νεφοϋπολογιστικών μεθόδων, την επεξεργασία σήματος και εικόνας, την ασφάλεια δικτυακών και πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογές με χρήση μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης.

Οι φοιτητές του Τμήματος αποκτούν δεξιότητες όπως: κατανοούν τη χαμηλού επιπέδου λειτουργία υπολογιστικών συστημάτων, κατανοούν και αξιολογούν τη δομή και λειτουργία λειτουργικών συστημάτων, αναλύουν, σχεδιάζουν, υλοποιούν και αξιολογούν εφαρμογές λογισμικού με βάση τις αρχές διαδικαστικού και αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού και με χρήση γλωσσών προγραμματισμού, αναλύουν και σχεδιάζουν σχεσιακές βάσεις δεδομένων, αξιοποιούν και αξιολογούν συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων και συστατικών αυτών, εφαρμόζουν κριτικά μεθοδολογίες ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων, κατέχουν θεωρητική γνώση δομών δεδομένων και έχουν ικανότητα υλοποίησης δομών στα πλαίσια υλοποίησης λογισμικού υπό συγκεκριμένες λειτουργικές και μη-λειτουργικές απαιτήσεις λογισμικού, κατανοούν τη λειτουργία και αξιολόγηση επίδοσης πρωτοκόλλων δικτύων και διαδικτύου, κατανοούν τις αρχές διάδοσης ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων και τη διάκριση τύπων κεραιών, σχεδιάζουν και αξιολογούν ασύρματες επίγειες και δορυφορικές ζεύξεις καθώς και ευρυζωνικά τηλεπικοινωνιακά συστήματα, μαθαίνουν ψηφιακές τεχνολογίες για εξ αποστάσεως εκπαίδευση, δημιουργούν συστήματα ψηφιακής μάθησης και αναπτύσσουν εφαρμογές εκπαιδευτικού λογισμικού, επιλέγουν τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας ώστε τα συστήματα ή οι υπηρεσίες να προστατεύονται από τις πιθανές κακόβουλες ενέργειες και επιθέσεις. 

Επαγγελματικά δικαιώματα και Παιδαγωγική επάρκεια

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς έχουν εξειδικεύσεις σε διάφορους τομείς των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και εργάζονται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με την από 11/04/2019 απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων και την από 13/05/2019 απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς, σχετικά με την απόκτηση της βασικής παιδαγωγικής και διδακτικής θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής εξάσκησης στο Ειδικό Αντικείμενο (ΠΕ86, Πληροφορική) από το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, ισχύουν τα παρακάτω:

 1. Δημιουργείται μια νέα οριζόντια κατεύθυνση στο ΠΠΣ, με τίτλο Παιδαγωγικές και Διδακτικές Ικανότητες (ΠΔΙ), με εννέα (9) μαθήματα (ένα (1) Κορμού και οκτώ (8) Επιλογής).
 2. Οι τίτλοι τριών (3) υπαρχόντων μαθημάτων του ΠΠΣ, που συμπεριελήφθησαν στην Κατεύθυνση ΠΔΙ, τροποποιούνται προκειμένου να αποτυπώνουν ακριβέστερα την ύλη των μαθημάτων. Η αντιστοίχιση με τους προηγούμενους τίτλους είναι η εξής:
  • Το Μάθημα του 6ου εξαμήνου με τίτλο «ΨΣ-707 Εφαρμογές Ψηφιακών Μέσων στην Εκπαίδευση» μετονομάζεται σε «ΨΣ-732-ΠΔΙ Εκπαιδευτική Τεχνολογία» 
  • Το Μάθημα του 7ου εξαμήνου με τίτλο «ΨΣ-728 Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός» μετονομάζεται σε «ΨΣ-733-ΠΔΙ Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός STEM»
 3. Το Μάθημα του 8ου εξαμήνου με τίτλο «ΨΣ-702 Διδακτική Ψηφιακών Τεχνολογιών» μετονομάζεται σε «ΨΣ-734-ΠΔΙ Διδακτική της Πληροφορικής» 3) Εξασφαλίζουν την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια όσοι εκ των πτυχιούχων παρακολούθησαν και εξετάστηκαν επιτυχώς σε έξι (6) μαθήματα ΠΔΙ (1 Κορμού και 5 Επιλογής), σύνολο 30 ECTS (6*5) 
 4. Δίδεται στους φοιτητές η δυνατότητα δήλωσης επιπλέον μαθημάτων σε κάθε εξάμηνο από το 5ο ως και το 8ο ώστε να μην καταστρατηγηθεί η επιλογή μαθημάτων διαφορετικών κατευθύνσεων. Συνεπώς, δίδεται η δυνατότητα στους φοιτητές να επιλέγουν και να εξετάζονται σε περισσότερα μαθήματα από τα απολύτως απαραίτητα για την απόκτηση πτυχίου, προσθέτοντας τα υπόλοιπα στο παράρτημα διπλώματος.
 5. Η επιλογή των μαθημάτων που συνυπολογίζονται στον τελικό βαθμό του πτυχίου δεν θα συναρτάται με την πιθανή απόκτηση επάρκειας αλλά θα αποφασίζεται από τον/την φοιτητή/φοιτήτρια με δήλωση του στη Γραμματεία του Τμήματος στη φάση της ανακήρυξης. 

Διασφάλιση ποιότητας

Πολιτική ποιότητας

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων σε συνεργασία με τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.), έχει συντάξει και θέσει σε ισχύ την Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος, η οποία είναι πλήρως εναρμονισμένη με την Πολιτική Ποιότητας του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων αναγνωρίζει την ποιότητα ως κύριο μέσο για την επίτευξη υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκού και ερευνητικού έργου. Το προσωπικό και οι φοιτητές αναπτύσσουν δράσεις που συνάδουν με την πολιτική ποιότητας, σύμφωνα με τις αξίες και τους στόχους του Πανεπιστημίου και του Τμήματος.

Η Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων δηλώνει και εκφράζει τη δέσμευση του Τμήματος για τη διασφάλιση της ποιότητας των Προγραμμάτων Σπουδών που προσφέρει, αλλά και του γενικότερου έργου που επιτελεί, ανταποκρινόμενο στις διεθνείς απαιτήσεις για ποιοτική τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η Πολιτική Ποιότητας αφορά σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητος του Τμήματος, καθώς και τα μέρη εκείνα που με οποιοδήποτε τρόπο συνεργάζονται, συνδράμουν και ενδιαφέρονται για την ποιότητα του έργου του Τμήματος.

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Με βάση τα παραπάνω, το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων δεσμεύεται για την εφαρμογή Πολιτικής Ποιότητας που καθορίζει συγκεκριμένους στόχους, μέσα και διαδικασίες ποιότητας, αξιολόγησης και συνεχούς βελτίωσης, υποστηρίζοντας την ακαδημαϊκή του φυσιογνωμία, τον προσανατολισμό του και τους στόχους των προγραμμάτων σπουδών του στο διεθνές γίγνεσθαι, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του (προσωπικού και φοιτητών), την ανάπτυξη της ερευνητικής του δράσης, και της ανάπτυξης καινοτομίας, ισχυροποιώντας τη διασύνδεση του με διεθνείς φορείς και με την τοπική κοινωνία.

Για την υλοποίηση της Πολιτικής αυτής, το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων δεσμεύεται να εφαρμόσει διαδικασίες ποιότητας που διασφαλίζουν:

 • α) την καταλληλότητα της δομής και της οργάνωσης του προγράμματος σπουδών
 • β) την επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • γ) την προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου
 • δ) την καταλληλόλητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού
 • ε) την προώθηση της ποιότητας και ποσότητας του ερευνητικού έργου των μελών της ακαδημαϊκής μονάδας
 • στ) τους τρόπους σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα
 • ζ) το επίπεδο ζήτησης των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων στην αγορά εργασίας
 • η) την ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως οι διοικητικές υπηρεσίες, οι βιβλιοθήκες και οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας
  θ) τη διενέργεια της ετήσιας ανασκόπησης και εσωτερικής επιθεώρησης του συστήματος διασφάλισης ποιότητας του ΠΠΣ καθώς και τη συνεργασία της ΟΜΕΑ με τη ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος

Η Πολιτική Ποιότητας εκφράζει τη δέσμευση του Τμήματος στην αναγνώριση της ποιότητας ως κύριο μέσο για την επίτευξη υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκού και ερευνητικού έργου. Το προσωπικό και οι φοιτητές εργάζονται και συνεργάζονται σύμφωνα με τις αξίες και τους στόχους του Πανεπιστημίου και του Τμήματος, και ασπάζονται το Όραμα, την Αποστολή και τη Στρατηγική του.Υιοθετούν κοινές πολιτικές, αναγνωρίζουν καλές πρακτικές και συμμετέχουν σε διαδικασίες συνεχούς βελτίωσης.

Το πλήρες κείμενο της Πολιτικής Ποιότητας βρίσκεται εδώ.

Στοχοθεσία Ποιότητας

Στο παρακάτω έγγραφο αναγράφεται λεπτομερώς η Στοχοθεσία Ποιότητας του Τμήματος.

Πιστοποίηση
Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (Π.Π.Σ.) του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων πιστοποιήθηκε από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης το 2019. Η πιστοποίηση είναι η διαδικασία διασφάλισης ποιότητας που πραγματοποιείται με βάση συγκεκριμένα, προκαθορισμένα, διεθνώς αποδεκτά και εκ των προτέρων δημοσιοποιημένα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια και δείκτες, εναρμονισμένα με τις Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015).

Σκοπός της πιστοποίησης ενός προγράμματος σπουδών είναι η διασφάλιση της ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθώς και η αποτελεσματικότητα και διαφάνεια της συνολικής λειτουργίας των ΑΕΙ.

Τα συμπεράσματα της επιτροπής  που διεξήγε την αξιολόγηση είναι ιδιαίτερα θετικά για το τμήμα, καταξιώνουν τις επίπονες προσπάθειες όλων των συντελεστών του και προσφέρουν ταυτόχρονα κίνητρο για τη συνέχιση της λειτουργίας του σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα ποιότητας και παραγωγικότητας.

Ενδεικτικά παραθέτουμε απόσπασμα των συμπερασμάτων που περιλαμβάνονται στην αναφορά της επιτροπής εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης:

The Department closely adheres to the institutional principles (set by the University) which govern the collection of data regarding students, teaching staff, course structures, annual monitoring, assessments, progression, and completion rates.

The Department makes good use of the research funding they receive by equipping the labs to a very high standard, despite the obvious space restrictions, which affect virtually all campuses located in the centre of large capital cities.

The undergraduate program has adopted a wide range of modes of delivery (lectures, practicals, labs) and assessment methods (written and oral examinations, intermediate exercises, practical laboratory assessment, coursework). Assessment criteria and methods are communicated at the beginning of each course electronically and during the first lecture.

The research activities of the academic staff is clearly one of the strengths of the department, as evident by the number of publications in high-quality journals and reputable conferences, high number of citations, as well as research income and participation in prestigious European research projects (Horizon 2020).

To Τμήμα με Αριθμούς

Διδακτικό προσωπικό 23
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών 10
Ερευνητικά εργαστήρια 10
Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές 1.039
Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές 1.923
Διπλώματα Ευρυσιτεχνίας-πατέντες 17
Διεθνή βραβεία και διακρίσεις 61
Αναφορές (citations) 69.829
Ερευνητικά έργα (Εθνικά και Ευρωπαϊκά) 31
Έργα πληροφορικής από εταιρείες και οργανισμούς 52
Εξωτερικοί συνεργάτες έργων 118

Προπτυχιακές Σπουδές​

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς ιδρύθηκε το 1999 και καλύπτει δύο σημαντικούς κλάδους της Ψηφιακής Οικονομίας και της Κοινωνίας της Γνώσης:

 • τον κλάδο των Δικτυοκεντρικών Συστημάτων και Υπηρεσιών
 • τον κλάδο των Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων

Η μετάβαση στην Κοινωνία της Πληροφορίας και της Γνώσης απαιτεί την ανάδειξη εξειδικευμένων επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην ανάπτυξη, υλοποίηση και διαχείριση συστημάτων σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας.

Στη βάση αυτή έχει σχεδιαστεί το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, σύμφωνα με το οποίο λειτουργούν οι παρακάτω κατευθύνσεις σπουδών:

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος εδώ

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων προσφέρει τετραετές Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών το οποίο αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) και απονέμει, με την επιτυχή ολοκλήρωσή του, Πτυχίο στα «Ψηφιακά Συστήματα».

Μεταπτυχιακές Σπουδές​

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων προσφέρει τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.):

 • Το Π.Μ.Σ. “Πληροφοριακά Συστήματα & Υπηρεσίες” (MSc in Information Systems and Services) (Α.Π. 20184240, ΦΕΚ 3273/Β’ /8-8-2018), το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) που αντιστοιχεί σε 90 πιστωτικές μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων και περιλαμβάνει τρεις κατευθύνσεις:
   • Κατεύθυνση 1η: Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα (Advanced Information Systems)
   • Κατεύθυνση 2η: Μεγάλα Δεδομένα και Αναλυτική (Big Data and Analytics)
   • Κατεύθυνση 3η: Πληροφορική Διακυβέρνηση (IT Governance)
 • Το Π.Μ.Σ. “Ηλεκτρονική Μάθηση” (MSc in e-Learning) (Α.Π. 20183530, ΦΕΚ 2505/Β’ /29-6-2018), το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) που αντιστοιχεί σε 90 πιστωτικές μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων.
 • Το Π.Μ.Σ. “Ψηφιακές Επικοινωνίες & Δίκτυα” (MSc in Digital Communications and Networks) (Α.Π. 20183531, ΦΕΚ 2398/Β’ /22-6-2018), το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) που αντιστοιχεί σε 90 πιστωτικές μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων.
 • Το Π.Μ.Σ. “Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων” (MSc in Digital Systems Security) (Α.Π. 20184255, ΦΕΚ 3126/Β’ /31-7-2018), το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) που αντιστοιχεί σε 90 πιστωτικές μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων.
 • Το Π.Μ.Σ. “Τεχνοοικονομική Διοίκηση Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων” (ΜSc in Technoeconomic Management of Telecommunication Systems) (Α.Π. 20183533, ΦΕΚ 2463/Β’ /27-6-2018), το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) που αντιστοιχεί σε 90 πιστωτικές μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων.
 • Το Π.Μ.Σ. “Δίκαιο και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών” (MSc in Law and Information and Communication Technologies) (ΦΕΚ: 2077/30.05.2020/τ.Β), το οποίο απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) που αντιστοιχεί σε 90 πιστωτικές μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων.
 • Το Π.Μ.Σ. “Κλιματική Κρίση και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών” (MSc in Climate Crisis and Information and Communication Technologies) (ΦΕΚ: 3047/22.07.2020/τ.Β’), το οποίο απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) που αντιστοιχεί σε 90 πιστωτικές μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων.
 • Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων συμμετέχει στο Διιδρυματικό Π.Μ.Σ. «Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας – Πληροφορική της Υγείας». Το Π.Μ.Σ. οργανώνεται από τα Τμήματα Νοσηλευτικής και Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τα Τμήματα Ψηφιακών Συστημάτων, Πληροφορικής και Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
 • Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων συμμετέχει στο Διιδρυματικό Π.Μ.Σ. «Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας και Αναλυτική». Το Π.Μ.Σ. οργανώνεται από το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου και από το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
 • Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων και το ΙΠ&Τ του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη» (ΦΕΚ 2924/ Β’ / 12-07-2017).
Διδακτορικές Σπουδές​

Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος στις ακόλουθες γενικές ερευνητικές περιοχές:

 • Δικτυοκεντρικά Συστήματα και Υπηρεσίες
 • Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας
 • Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών και Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών
 • Ασφάλεια Συστημάτων
 • Ευφυή Συστήματα και Τεχνολογίες Πολυμέσων
 • Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα
 • Τεχνολογικά – Υποστηριζόμενη Μάθηση

Η εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (Δ.Δ.) διέπεται από τις κείμενες διατάξεις και αποβλέπει στη δημιουργία επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της επιστήμης μέσω της  υψηλής ποιότητας επιστημονικής έρευνας. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι διδάκτορες (Υ.Δ.) και μη κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου.

Οι υποψήφιοι για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον τα ακόλουθα τυπικά προσόντα: (α) Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. του εσωτερικού ή αναγνωρισμένου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ισότιμου τίτλου σπουδών του εξωτερικού, και (β) Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν επαρκώς την Ελληνική γλώσσα.

Μεταδιδακτορικές Σπουδές​

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς παρέχει τη δυνατότητα εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας από διδάκτορες ελληνικών ή αλλοδαπών Πανεπιστημίων σε συνεργασία με μέλη ΔΕΠ του Τμήματος.

Η μεταδιδακτορική έρευνα στο πλαίσιο του Τμήματος αποτελεί για το Τμήμα, και το Πανεπιστήμιο γενικότερα, πηγή συλλογικής αριστείας, επιστημονικής συνεργασίας υψηλού επιπέδου και διεθνούς διάκρισης. Με αυτούς τους τρόπους, η μεταδιδακτορική έρευνα συμβάλλει στην ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση της έρευνας στο Τμήμα και στη μεταφορά τεχνογνωσίας σε νέα και δυναμικά ερευνητικά πεδία προς όφελος της κοινωνίας και της εθνικής οικονομίας.

LLP - Erasmus

Οι διμερείς συμφωνίες του Τμήματος με Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια στο πλαίσιο του LLP – Erasmus αναγράφονται αναλυτικά παρακάτω:

Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)
 • Telecom SudParis (Γαλλία)
 • Plymouth University (Αγγλία)
 • University of Surrey (Αγγλία)
 • University of Greenwich (Αγγλία)
 • Universidad Politecnica de Catalunya (Ισπανία)
 • University of Malaga (Ισπανία)
 • KU Leuven (Βέλγιο)
 • Universitat Regensburg (Γερμανία)
 • Sapienza Universita di Roma (Ιταλία)
 • Politecnico di Milano (Ιταλία)
 • Universita degli Studi di Milano (Ιταλία)
 • Universita degli Studi di Trento (Ιταλία)
 • University of Groningen (Ολλανδία)
 • University of Vienna (Αυστρία)
Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια για το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (Π.Π.Σ.)
 • Πανεπιστήμιο Κύπρου
 • Universidad de Granada (Ισπανία)
 • KU Leuven (Βέλγιο)
 • University of London (Αγγλία)
 • University of Craiova (Ρουμανία)
 • West Pomeranian University of Technology (Πολωνία)
 • University of Valladolid (Ισπανία)
 • Stockholm University (Σουηδία)
 • Universitat Regensburg (Γερμανία)
 • Afyon Kocatepe University (Τουρκία)
 • Universitatea Politehnica din Timisoara (Ρουμανία)
 • Warsaw Management Academy (Πολωνία)

Συντονιστής του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων για θέματα Erasmus είναι ο Καθηγητής Απόστολος Μηλιώνης.

Περισσότερες Πληροφορίες για τα Προγράμματα δια Βίου Μάθησης Erasmus μπορείτε να λάβετε από το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Κεντρικό Κτίριο, 4ος όροφος, τηλέφωνο (+30) 2104142245) και από την ηλεκτρονική διεύθυνση http://erasmus.unipi.gr/.

Καθηγητές

Καθηγητής

Πρόεδρος Τμήματος

Καθηγητής

Κοσμήτορας Σχολής

Καθηγητής

Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης

Αναπληρωτές Καθηγητές

Επίκουροι Καθηγητές

Γέωργιος Βασιλακόπουλος

Καθηγητής, Ph.D. University of London

Σωκράτης Κάτσικας

Καθηγητής, Ph.D. University of Patras

Μαρίνος Θεμιστοκλέους (Πρώην Καθηγητής Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων)

Μαρίνος Θεμιστοκλέους

Καθηγητής, Ph.D. Brunel University, London, UK

Ψηφιακων Συστηματων

Βέρα Αλεξάνδρα Σταυρουλάκη

Επίκουρη Καθηγήτρια, Ph.D. National Technical University of Athens

Ιστοσελίδα

Προφίλ

Ψηφιακων Συστηματων

Φλώρα Μαλαματένιου

Καθηγήτρια, Ph.D. National and Kapodistrian University of Athens

Ονοματεπώνυμο
Γάλλος Παρίσης
Γεωργίου Δήμητρα
Γκότσης Αντώνης
Διαμαντοπούλου Βασιλική
Δραγώνας Ευάγγελος
Ζάρρας Απόστολος
Θεοδώρου Παρασκευή
Κιούρτης Αθανάσιος
Κούφη Βασιλική
Λύβας Χρήστος-Γιασέρ
Μαλλιάτσος Κωνσταντίνος
Μαράντης Λεωνίδας
Μαυρογιώργου Αργυρώ
Πολίτης Ηλίας
Σαντιπαντάκης Γιώργος
Στύλιος Ιωάννης
Μέλλιου Κυριακή
Μενύχτας Ανδρέας
Μιχαηλίδης Εμμανουήλ
Πετροπούλου Ουρανία
Φαραώ Αριστείδης
Ονοματεπώνυμο
Αλεξίου Αικατερίνη
Αλτάνης Ιωάννης
Αναστόπουλος Βασίλειος
Βαβούσης Κωνσταντινος
Γεωργιοπούλου Ζαφειρούλα
Γεωργίου Δήμητρα
Γουδόσης Αθανάσιος
Δραγώνας Ευάγγελος
Θεοδώρου Παρασκευή
Καλλιπολίτης Αθανάσιος
Κατελάρης Λεωνίδας
Κιούρτης Αθανάσιος
Κοντογιάννη Γεωργία
Κοφινάς Παναγιώτης
Λύβας Χρήστος-Γιασέρ
Μακρή Ελένη-Λασκαρίνα
Μακρίδης Γεώργιος
Μαλλιαρός Στέφανος
Μάργαρης Αριστοτέλης
Μαυρογιώργου Αργυρώ
Μιχώτα Αλεξάνδρα
Μπελικαΐδης Ιωάννης-Πρόδρομος
Μπουντάκας Παναγιώτης
Μυκονιάτη Μαρία
Μυσιρλάκη Σοφία
Νικολαΐδης Βίκτωρ
Στάγιας Ιωάννης
Ονοματεπώνυμο
TOTOW TOM ATA JEAN DIDIER
ΑΓΓΕΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΝΑ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΤΑ
ΑΛΑΦΟΎΖΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΟΪΖΟΥ ΒΑΛΕΡΙΑ
ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΑΡΙΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΒΙΔΑΛΗΣ ΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΙΝΑΤΣΕΛΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΒΟΥΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΓΙΑΠΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΚΟΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΚΟΥΝΤΟΥΜΑ ΜΑΡΙΑ
ΓΛΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΑΡΔΆΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΑΡΡΑ ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΔΡΙΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ
ΔΡΙΤΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΑΡΑΜΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΑΡΑΣΤΑΘΗΣ ΡΕΝΟΣ
ΚΑΡΒΟΥΝΆΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΚΟΥΜΕΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΟΥΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΡΑΒΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΛΑΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΜΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΕΝΕΓΆΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΙΧΑΛΟΛΙΆΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΜΟΥΓΙΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΜΠΑΛΆΣΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΜΠΑΣΤΑΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ
ΜΠΟΛΓΟΥΡΑΣ ΒΑΪΟΣ
ΜΠΟΛΟΥΔΆΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΜΥΛΩΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΆΠΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑΚΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ
ΠΑΡΔΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΑΤΕΡΓΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΡΙΑΝΟΣ
ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΡΑΠΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΡΟΝΤΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΣΙΑΠΕΡΑ ΜΑΡΙΑ
ΣΚΙΑΔΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΣΤΑΜΠΕΡΝΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΤΖΙΟΜΑΚΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΜΕΛΙΝΑ-ΕΛΕΗΝ
ΤΣΕΚΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΣΙΓΚΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΣΙΛΙΓΚΟΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ
ΦΑΡΑΩ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΙΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΣΙΩΤΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΧΕΛΜΗ ΜΑΡΙΑ-ΝΕΦΕΛΗ
ΧΙΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
 • Γραμματεία Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων

Το κτίριο της Γραμματείας του Τμήματος βρίσκεται στον Πειραιά επί της οδού Ζέας 80-82 (2ος όροφος). Η Γραμματεία του Τμήματος εξυπηρετεί τους προπτυχιακούς φοιτητές κάθε Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή από τις 11:30 – 14:00.

Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πειραιώς | Ζέας 80-82, 185 34 Πειραιάς | Όροφος: 2ος | email: gramds@unipi.gr | Fax: 210-4142376

Η Γραμματεία του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων αποτελείται από πέντε μέλη:

Ονοματεπώνυμο   ΓραφείοΤηλέφωνο   E-mail
Αντωνίου Παρασκευή
(Προϊστάμενη)
Ζέας 80-82 (2ος όροφος)210-4142235panton@unipi.gr
Σκούντζου ΣοφίαΖέας 80-82 (2ος όροφος)210-4142373sskountz@unipi.gr
Φρεντζάς ΙωάννηςΖέας 80-82 (2ος όροφος)210-4142426fretzas@unipi.gr
Πλευριτάκη ΆνναΖέας 80-82 (2ος όροφος)210-4142076anplevritaki@unipi.gr
Θεοδωρόπουλος ΠαναγιώτηςΖέας 80-82 (2ος όροφος)210-4142369ptheodor@unipi.gr
 
 • Γραμματεία Προέδρου

Η Γραμματεία Προέδρου εξυπηρετεί μόνο θέματα που αφορούν στον Πρόεδρο του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων και μελών ΔΕΠ του Τμήματος.

Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πειραιώς Οδυσσέα Ανδρούτσου 150,  185 32 Πειραιάς  | Όροφος: 5ος | Τηλ. 210 4142751, 210 4142752 | Fax: 210 4142753

Τα μέλη της Γραμματείας Προέδρου είναι:

Ονοματεπώνυμο     ΓραφείοΤηλέφωνοE-mail
Κατερίνα ΠούπουζαΟδυσσέα Ανδρούτσου 150,  185 32 Πειραιάς  (5ος Όροφος)210-4142752kpoupou@unipi.gr

Τομείς Έρευνας

 • Ασφάλεια Συστημάτων
 • Ασύρματα και κινητά ευρυζωνικά δίκτυα, 5G, 6G
 • Ασύρματα συστήματα επικοινωνίας
 • Βιοπληροφορική
 • Βιοϊατρική Μηχανική και Τεχνολογία
 • Διάδοση σήματος
 • Διαδίκτυο των Αντικειμένων (IoT)
 • Διαχείριση Γνώσης στην Υγεία
 • Δικτύωση καθορισμένη από λογισμικό (SDN)/εικονικοποίηση λειτουργιών δικτύου (NFV)
 • Δορυφορικά συστήματα επικοινωνίας
 • Ενεργειακά αποδοτικές υποδομές σταθερών και κινητών δικτύων
 • Εξυπνα δίκτυα
 • Εξυπνες πόλεις
 • Εξυπνη/γνωσιακή/αυτόνομη διαχείριση
 • Εξυπνη ενέργεια
 • Εξόρυξη και Διαχείριση Γνώσης
 • Επαυξημένη και Εικονική Πραγματικότητα στην Εκπαίδευση
 • Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υγείας
 • Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
 • Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
 • Κατανεμημένα Συστήματα
 • Μικροκύματα και γραμμές μεταφοράς
 • Πλατφόρμες μεγάλων δεδομένων
 • Πληροφοριακά Συστήματα
 • Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας
 • Προγνωστικές αναλύσεις
 • Σημασιολογικός Ιστός στην Υγεία
 • Συστήματα Ευφυών Πρακτόρων
 • Συστήματα κινητών επικοινωνιών
 • Σχεδιασμός/ ανάπτυξη/ πειραματισμός λογισμικού
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστημάτων RF
 • Σχεδιασμός και προσομοίωση αλγορίθμων δυναμικής ανάθεσης φάσματος για κυψελοειδή δίκτυα
 • Τεχνητή νοημοσύνη - Μηχανική Μάθηση
 • Τεχνικές ευρυζωνικής μετάδοσης
 • Τεχνολογία Λογισμικού
 • Τεχνολογίες Πολυμέσων
 • Τεχνολογίες κεραιών & έξυπνες κεραίες
 • Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Εκπαίδευση Χρηστών στην Υγεία.
 • Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση και τη Μάθηση
 • Υπηρεσιοστρεφείς Αρχιτεκτονικές
 • Υπολογιστικό νέφος (cloud)
 • Υπολογιστική στη περιφέρεια του δικτύου (edge)
 • Υποστηρικτές τεχνολογίες στην Ειδική αγωγή
 • Φορητές Συσκευές
 • Ψηφιακά συστήματα επικοινωνίας
 • Ψηφιακή επεξεργασία σήματος για τηλεπικοινωνίες

Ερευνητική δραστηριότητα

Ερευνητικά εργαστήρια

10

Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές

1.039

Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές

1.923

Διπλώματα Ευρυσιτεχνίας-πατέντες

17

Διεθνή βραβεία και διακρίσεις

61

Αναφορές (citations)

69.829

Ερευνητικά έργα (Εθνικά και Ευρωπαϊκά)

31

Ποιότητα έρευνας

Η ποιότητα της έρευνας του Τμήματος αντανακλάται στην ποιότητα των επιστημονικών περιοδικών που δημοσιεύουν τα μέλη του Τμήματος, στην επιστημονική κατάρτιση των διδακτορικών (Ph.D.) φοιτητών και μετα-διδακτορικών (Post-Doc) ερευνητών, και στο πλήθος δραστηριοτήτων που αφιερώνονται στην έρευνα. Η ποιότητα της έρευνας επίσης οδηγεί σε υψηλή ποιότητα διδασκαλίας.

Δημοσιεύσεις

 Καθηγητές/τριες

ΟνοματεπώνυμοΣύνδεσμος Δημοσιεύσεων
Αγγελική Αλεξίου
Γεώργιος Βούρος
Στέφανος Γκρίτζαλης
Παναγιώτης Δεμέστιχας
Γεώργιος Ευθύμογλου
Αθανάσιος Κανάτας
Δημοσθένης Κυριαζής
Κωνσταντίνος Λαμπρινουδάκης
Ηλίας Μαγκλογιάννης
Χρήστος Ξενάκης
Ανδριάνα Πρέντζα
Συμεών Ρετάλης
Άγγελος Ρούσκας
Δημήτριος Σάμψων
Νικήτας-Μαρίνος Σγούρος
Ιωάννης Μανιάτης
Απόστολος Μηλιώνης
Φωτεινή Παρασκευά
Μιχαήλ Φιλιππάκης

 Αναπληρωτές Καθηγητές/τριες

Επίκουροι Καθηγητές/τριες