Ιστορία του Πανεπιστημίου

Ιστορία του Πανεπιστημίου

Η ιστορία του Πανεπιστημίου απο το 1945 έως σήμερα.

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ιδρύθηκε ως «Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών» το 1938 από το Σύνδεσμο Βιομηχάνων και Βιοτεχνών, σύμφωνα με το Ν.5197/1931 και τον Α.Ν. 28/1936, που σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Ανωνύμων Εταιριών της Ελλάδας έβαλαν ως βάσεις την οικονομική, νομική και τεχνική παιδεία των στελεχών της βιομηχανίας.
1945 - 1966

1945: Μετονομάσθηκε σε Ανωτέρα Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών και σκοπός της ορίσθηκε η συστηματική, θεωρητική και πρακτική κατάρτιση διοικητικών στελεχών.

1949: Με το Ν.Δ. 1245/49, ολοκληρώθηκε η οργάνωση της.

1958: Η Ανωτέρα Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών μετονομάσθηκε σε Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή και ορίσθηκε έδρα της ο Πειραιάς (ΝΔ 3876/58). Η φοίτηση είναι τετραετής και τα πτυχία που χορηγούνται είναι ισότιμα των άλλων ΑΕΙ.

1966: (ΝΔ 4578/1966) η σχολή λειτούργησε ως ΝΠΔΔ.

1971 - 1978

1971-1972: Οι σπουδές στη Σχολή διαχωρίστηκαν από το δεύτερο έτος σε σπουδές Οικονομικών Επιστημών και Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (υπ. απόφ. 146652/71)

1977-1978: Ξεκινάει τη λειτουργία του το τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης.

1982

Με το Ν.1268/82 η Σχολή λειτούργησε αρχικά ως μονοτμηματικό ΑΕΙ. Με το ΠΔ 43/1984 όμως η Σχολή οργανώθηκε έτσι ώστε να περιλαμβάνει τρία τμήματα :

  1. Οικονομικών Επιστημών,
  2. Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και
  3. Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης.
1989

Τον Ιούνιο του 1989, με το ΠΔ 377/89, η Σχολή μετονομάσθηκε σε Πανεπιστήμιο Πειραιώς, στο οποίο προστέθηκαν τρία ακόμα Τμήματα Σπουδών, δηλαδή:

  1.  Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής.
  2. Ναυτιλιακών Σπουδών
  3. Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής
1990 - 1991

Από το ακαδημαϊκό έτος 1990-1991 στα ήδη λειτουργούντα τρία Τμήματα (Οικονομικής Επιστήμης, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης), προστέθηκαν σε λειτουργία μόνο τα δύο νέα από τα τρία προβλεπόμενα.

  1. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
  2. Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών
 
1991 - 2000

Το Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας άρχισε να λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1991-1992 ως Τμήμα Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής και μετονομάσθηκε με το Π.Δ. 113/30-4-2002/ ΦΕΚ 95

Το Τμήμα Πληροφορικής άρχισε να λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1992-1993.

Το Τμήμα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης άρχισε να λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000, το οποίο σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.2δ.γγ. του Ν.3027/28-6-2002/ΦΕΚ 152, μετονομάσθηκε σε Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων. Κατόπιν, σύμφωνα με το Π.Δ. 151/2009, ΦΕΚ 194/Α’/1-11-2009, το Τμήμα μετονομάστηκε σε Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων.

2000 - Σήμερα

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών άρχισε να λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001.

Το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών άρχισε να λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.