Διασφάλιση Ποιότητας

Διασφάλιση Ποιότητας

Με τον όρο διασφάλιση ποιότητας νοείται η συστηματική, δομημένη και συνεχής προσήλωση στην ποιότητα. Πρόκειται για το σύνολο των διεργασιών και διαδικασιών που, με συστηματικό και δομημένο τρόπο, αποσκοπούν στη διατήρηση και συνεχή βελτίωση αυτής της ποιότητας, προάγοντας, παράλληλα, την πεποίθηση ότι υφίσταται η δυνατότητα για ποιοτική κάλυψη όλων των απαιτήσεων και των προσδοκιών των ενδιαφερομένων μερών. Προϋποθέτει την οργάνωση ενός εσωτερικού συστήματος αρχών, κριτηρίων και κανονισμών, η άρτια λειτουργία του οποίου πιστοποιείται με περιοδικές διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης. Οι διαδικασίες αυτές δημοσιοποιούνται υποχρεωτικά.

Η διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) και των προσφερόμενων προγραμμάτων σπουδών και τίτλων τους, αποτελούν κεντρική επιδίωξη της Ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης από το 2005 (Ν. 3374/2005). Σκοπός αυτής της επιδίωξης είναι η καλύτερη δυνατή ικανοποίηση των αναγκών της κοινωνίας και των προσδοκιών που αυτή εναποθέτει στα ΑΕΙ. Από το 2011 (Ν. 4009/2011), στο πλαίσιο των προαναφερομένων επιδιώξεων, θεσμοθετήθηκε η πιστοποίηση τόσο σε επίπεδο Ιδρύματος όσο και σε επίπεδο προγραμμάτων σπουδών.

Πληροφορίες για τη διασφάλιση ποιότητας και τα συστατικά μέρη της που συναποτελούν ένα ολοκληρωμένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας δίνει το ενημερωτικό φυλλάδιο της ΑΔΙΠ: