Γραφείο Δημοσιευμάτων και Εκδόσεων

Γραφείο Δημοσιευμάτων και Εκδόσεων

Αρμοδιότητες

  • Η μέριμνα για την έκδοση διδακτικών συγγραμμάτων και διδακτικών σημειώσεων του Ιδρύματος.

  • Η μέριμνα για τη σύνταξη – έκδοση της επιστημονικής επετηρίδας του ιδρύματος.

  • Η μέριμνα για τη σύνταξη, έκδοση και διάθεση της διοικητικής επετηρίδας, των ενημερωτικών δημοσιευμάτων και εντύπων του ιδρύματος.

  • Η μέριμνα για την ταξινόμηση και την επεξεργασία της ύλης.

  • Η παρακολούθηση της εκτύπωσης των δημοσιευμάτων και η επιμέλεια της διόρθωσης αυτών, επιμέλεια σύνταξης πίνακα αποδεκτών και τήρηση αρχείου εκδόσεων.