Πιστοποίηση

Πιστοποίηση

ΜΟ.ΔΙ.Π

Η πιστοποίηση πραγματοποιείται με βάση συγκεκριμένα, προκαθορισμένα, διεθνώς αποδεκτά και εκ των προτέρων δημοσιοποιημένα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια και δείκτες, εναρμονισμένα με τις Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015).

Σκοπός της πιστοποίησης είναι η διασφάλιση βελτίωση της ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθώς επικεντρώνεται με διαφάνεια στην αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα της συνολικής λειτουργίας των ΑΕΙ, μέσω της εγκαθίδρυσης ανάλογης κουλτούρας και του σχεδιασμού εσωτερικών συστημάτων, η εφαρμογή των οποίων οδηγεί στα βέλτιστα αποτελέσματα .

Η πιστοποίηση διαθέτει περιοδικό χαρακτήρα, ακριβώς διότι ελέγχει μια συνεχή, κυκλική διαδικασία (plan-do-check-study-act)* η οποία, στην πρώτη εφαρμογή της, εστιάζει στην ύπαρξη διαδικασιών, ενώ, στη συνέχεια προσανατολίζεται στον εντοπισμό των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή τους. Στην προσπάθεια αυτή καθοριστική είναι η συμβολή της ΕΘΑΑΕ που θέτει ως βασική αποστολή της  την πιστοποίηση τόσο του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης της ποιότητας που έχει αναπτύξει το κάθε Ίδρυμα, όσο και των προγραμμάτων σπουδών και των τριών κύκλων σπουδών που παρέχονται από τις ακαδημαϊκές μονάδες των ΑΕΙ.

Το καινοφανές στην ελληνική πραγματικότητα σχετίζεται με τον προσανατολισμό της ΕΘΑΑΕ στην πιστοποίηση των  προγραμμάτων διά βίου μάθησης, εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ηλεκτρονικής μάθησης, καθώς και εκείνων που αποτελούν προϊόν  συνεργασίας με άλλα εκπαιδευτικά ή ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Αυτή η στρατηγική διευρύνει τις ενδιαφερόμενες ομάδες και επιτρέπει την ποικιλία των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών επιλογών. Επιπλέον, επιδεικνύει σεβασμό και προσφέρει ποιοτικές εναλλακτικές στις ομάδες εκείνες των οποίων η καθημερινότητα εμφανίζει αρκετές δυσκολίες.

Τέλος, θεωρείται απαραίτητη και εφαρμόζεται πλέον η Πιστοποίηση των νέων  προγραμμάτων σπουδών, πριν την έναρξη της λειτουργίας τους, ύστερα από αίτημα του οικείου Α.Ε.Ι. και της αντίστοιχης ακαδημαϊκής του μονάδας. Η δράση αυτή, διασφαλίζει την υψηλή ποιότητα των νέων προγραμμάτων σπουδών και διαπιστώνει έγκαιρα το ενδεχόμενο ακαδημαϊκού ή επαγγελματικού κενού που ενδέχεται να υπάρχει στην ελληνική πραγματικότητα, καθώς τόσο οι επιστημονικές εξελίξεις, όσο και οι αναδυόμενες επαγγελματικές προοπτικές ακολουθούν σήμερα γεωμετρική πρόοδο.

Συνοψίζοντας η Πιστοποίηση: