Πιστοποίηση ΚΕΔΙΒΙΜ

Πιστοποίηση ΚΕΔΙΒΙΜ

ΜΟ.ΔΙ.Π

Το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου αποτελεί κομβικής σημασίας δομή που έχει καταρτίσει μια άρτια σκοποθεσία, για την υλοποίηση της οποίας, προσανατολίζεται: 

Α) στην οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων μη τυπικής μάθησης, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, επανειδίκευσης, αναβάθμισης δεξιοτήτων, γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων συνδυαζόμενης με συμβουλευτική και επαγγελματικό προσανατολισμό, απευθυνόμενο σε ευρείες ομάδες ενδιαφερομένων) 

Β) στην παροχή επίκαιρων γνώσεων και δεξιοτήτων αφουγκραζόμενο τις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις της απασχολησιμότητας και της απασχόλησης σε νέα επαγγέλματα και ειδικότητες 

Γ) στην ενίσχυση της κατάρτισης των ενηλίκων σύμφωνα με τις επιταγές του 21ου αιώνα, με εφαλτήριο την επίτευξη μαθησιακών αποτελεσμάτων, ήτοι γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, ανταποκρινόμενων στις προδιαγραφές και απαιτήσεις των ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων 

Δ) στην παρακολούθηση των εξελίξεων στο πεδίο της διά βίου μάθησης, των σχετικών ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών, των θεσμικών μεταβολών και ρυθμίσεων, καθώς και τη διαμόρφωση προτάσεων εκπαιδευτικής πολιτικής και ανάπτυξης της διά βίου μάθησης. 

Ε) στη σύναψη προγραμματικών συμφωνιών που σχετίζονται με δράσεις του Κέντρου 

ΣΤ) στη συνεργασία με Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. άλλων Α.Ε.Ι., Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 72 του ν.5094/2024 και με λοιπούς ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών δράσεων.