ΜΟΔΙΠ

ΜΟΔΙΠ

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πειραιώς αποτελεί το κεντρικό συντονιστικό όργανο όλων των διεργασιών και επιμέρους διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγησης των Ακαδημαϊκών Μονάδων και του Ιδρύματος.

Προς το σκοπό αυτό, συνεργάζεται με την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), η οποία έχει αναλάβει, σε εθνικό επίπεδο, την ευθύνη υποστήριξης και πραγματοποίησης των διαδικασιών αξιολόγησης και πιστοποίησης των ΑΕΙ. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΑΔΙΠ προωθεί πρότυπα, υποδείγματα και κατευθυντήριες οδηγίες σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και με γνώμονα το εθνικό συμφέρον, θέτοντας ως βασικό στόχο τη διαμόρφωση ενός ενιαίου πλαισίου διασφάλισης της ποιότητας της εκπαίδευσης και της έρευνας των ΑΕΙ. Σημειώνεται ότι η συνεργασία των Μονάδων Διασφάλισης Ποιότητας των ΑΕΙ και της ΑΔΙΠ θέτει τα θεμέλια για τη συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση, όχι μόνο του Εθνικού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, αλλά και του Ευρωπαϊκού (ΕΧΑΕ).

Κάθε ίδρυμα είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του, καθώς και για την αποτελεσματική λειτουργία και απόδοση των υπηρεσιών του σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές, ιδίως εκείνες του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και τις αρχές και κατευθύνσεις της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), (Ν. 4009, άρθρο 14, παρ. 1).

Για όλα τα παραπάνω, σε κάθε ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης συγκροτείται με απόφαση του οικείου ανώτατου συλλογικού οργάνου “Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας” (ΜΟ.ΔΙ.Π.) για το συντονισμό και την υποστήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης του ιδρύματος. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. συνεδριάζει υπό την προεδρία του Αντιπρύτανη ή του Αντιπροέδρου Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του οικείου ιδρύματος και στη σύνθεσή της μετέχουν τρία μέλη του Διδακτικού-Ερευνητικού ή του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.), ένας κοινός εκπρόσωπος των προπτυχιακών φοιτητών και ένας εκπρόσωπος των μεταπτυχιακών φοιτητών, που ορίζονται από τους αντίστοιχους φορείς. Η οργάνωση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες της ΜΟ.ΔΙ.Π. καθορίζονται με την απόφαση του οικείου ανώτατου συλλογικού οργάνου κάθε ιδρύματος (Ν. 3374, άρθρο 2, παρ. 4).

Αναλυτικότερη περιγραφή των αρμοδιοτήτων της ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Πειραιώς παρατίθεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: