ΜΟΔΙΠ

ΜΟΔΙΠ

ΜΟ.ΔΙ.Π

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) αποτελεί το κεντρικό συντονιστικό όργανο που παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση όλων των διεργασιών και επιμέρους διαδικασιών οι οποίες προδιαγράφονται στο Εγχειρίδιο Ποιότητας και απαρτίζουν το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) του Πανεπιστημίου.

Προς το σκοπό αυτό συνεργάζεται στενά με την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), η οποία έχει αναλάβει, σε εθνικό επίπεδο, την ευθύνη υποστήριξης και υλοποίησης των διαδικασιών αξιολόγησης και πιστοποίησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Προγραμμάτων Σπουδών, που αυτά προσφέρουν. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΘ.Α.Α.Ε.  προωθεί πρότυπα , υποδείγματα και κατευθυντήριες οδηγίες σύμφωνες, τόσο με το Εθνικό Σύστημα Ανώτατης Εκπαίδευσης, όσο και, κυρίως,  με τις προδιαγραφές  του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ). Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να υπογραμμισθεί ότι η συνεργασία των Μονάδων Διασφάλισης ποιότητας των ΑΕΙ και της ΕΘ.Α.Α.Ε. συνιστά θεμέλιο λίθο για τη συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Με δεδομένη την άρρηκτη σχέση της αξιολόγησης και της πιστοποίησης με τη διασφάλιση και συνεχή βελτίωση  της ποιότητας, καθώς και την άμεση, θεσμική πλέον, σύνδεσή τους με τη χρηματοδότηση των Α.Ε.Ι., υποβάλλονται πλέον Ετήσιες Εκθέσεις Επίδοσης/Επιτευγμάτων στις οποίες καταχωρίζονται στοιχεί δεικτών που αντικατοπτρίζουν την Εθνική Στρατηγική για την Ανώτατη Εκπαίδευση. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε Ίδρυμα καθίσταται υπεύθυνο για την ενίσχυση της έρευνας, της καινοτομίας, της εξωστρέφειας και της διεθνοποίησης, καθώς και για την εν γένει βελτίωση του εκπαιδευτικού του έργου και των παρεχόμενων υπηρεσιών και υποδομών του.

Υπό αυτό το πρίσμα και σύμφωνα με το άρθρο 215 (ν. 4957/2022, ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΔ’ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ) η ΜΟ.ΔΙ.Π. αποτελεί διοικητική δομή, λειτουργικά ανεξάρτητη από τις λοιπές οργανικές μονάδες, που εποπτεύεται συνήθως από τον Αρμόδιο Αντιπρύτανη στον οποίο έχει εκχωρηθεί η σχετική αρμοδιότητα. Διαρθρώνεται εσωτερικά α) από την Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας και, β) από την Υπηρεσία της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας.

Αναλυτική περιγραφή των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής και της Υπηρεσίας της ΜΟΔΙΠ πραγματοποιείται στο άρθρο 215 του ν. 4957/2022 που ακολουθεί:

Ν. 4957/2022