Εργαστήρια

Εργαστήρια

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ WEBSITE ICON

Τα Εργαστήρια ανήκουν σε Τμήμα ή σε Τομέα (εφόσον υπάρχει). Μπορεί να ανήκουν σε Σχολή με την προϋπόθεση ότι υπάρχει τεκμηριωμένο ενδιαφέρον συμμετοχής από μέλη Δ.Ε.Π. διαφορετικών Τμημάτων της ίδιας Σχολής και απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης των οικείων Τμημάτων.

0

Σχολές

0

Τμήματα Σχολών

0

Εργαστήρια

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

Οικονομικά των Χρηματαγορών, Διαχείριση Κινδύνων και Εταιρική Διακυβέρνηση

(ΦΕΚ Β' 1603/10-5-2017)

Οικονομικών και Διοίκησης της Υγείας

(ΦΕΚ Β' 1194/22-6-2015)

Στρατηγικής Ηγεσίας & Ψηφιακού Μετασχηματισμού

(ΦΕΚ Β' 1428/26-4-2018)

Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης

(ΦΕΚ Β' 1696/14-8-2015)

Βιοοικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη

(ΦΕΚ Β' 1462/24-5-2016)

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαικών Σπουδών

Πληροφόρησης (Ιntelligence) και Κυβερνοασφάλειας (Cybersecurity)

(ΦΕΚ Β' 1194/22-6-2015)

Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Πολιτικής

(ΦΕΚ Β' 410/24-3-2015)

International and European Policy

(OFFICIAL GAZETTE B' 410/24-3-2015)

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Δημόσιου Τομέα και Νέων Μορφών Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

(ΦΕΚ Β' 1455/24-5-2016)

Στρατηγικής, Οικονομικής, Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και Επιχειρηματικότητας

(ΦΕΚ Β' 409/24-3-2015)

Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών