Νομοθεσία

Νομοθεσία

ΜΟ.ΔΙ.Π

Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις. (N. 4653/2020)

Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις (Ν. 4485/2017)

Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και ΔιαΒίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις (Ν. 4115/2013)

Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Ν. 4009/2011)

Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις (Ν. 3848/2010)

Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων – Παράρτημα διπλώματος (Ν. 3374/2005)

N5094_2024 Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου_ Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων και άλλες διατάξεις

ΦΕΚ 1079_Β’_28-02-2023

ΦΕΚ 2904_Β’_02_05_2023

N.4957 2022 FEK-141 A 21_07_2022 Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Ν. 4777 2021 FEK 25 Α 17_02_2021

Ν. 4763 FEK 254 A 21_12_2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1-11-2022 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ