Σύνθεση ΜΟΔΙΠ

Σύνθεση ΜΟΔΙΠ

ΜΟ.ΔΙ.Π

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Πειραιώς (εφεξής ΜΟ.ΔΙ.Π.) συνιστά αυτόνομο, κεντρικό, συντονιστικό όργανο επιφορτισμένο με το σχεδιασμό, την επίβλεψη της εκτέλεσης, τον έλεγχο/παρακολούθηση, την αξιολόγηση και μελέτη της εφαρμογής, καθώς και τον επανασχεδιασμό, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, των διεργασιών και επιμέρους διαδικασιών, που προδιαγράφονται με σαφήνεια στο Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (εφεξής ΕΣΔΠ). Στο πλαίσιο αυτό, συντάσσεται Εγχειρίδιο Ποιότητας, το οποίο αποτυπώνει ενδελεχώς τόσο τις διεργασίες και τις επιμέρους διαδικασίες διασφάλισης και βελτίωσης ποιότητας, που προδιαγράφονται στο ΕΣΔΠ, όσο και τις μεθοδολογίες, που προβλέπονται για την υλοποίηση αυτών. Ας σημειωθεί ότι οι διεργασίες και επιμέρους διαδικασίες διέπουν όλους τους τομείς, τόσο σε επίπεδο Ιδρύματος, όσο και σε επίπεδο Διοικητικών Υπηρεσιών, Ακαδημαϊκών Μονάδων και προσφερόμενων Προγραμμάτων Σπουδών.

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. δεσμεύεται , για την υλοποίηση της διασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητας, να συνεργάζεται με τις ΜΟ.ΔΙ.Π. των άλλων Α.Ε.Ι., στο πλαίσιο ημερίδων για την ανταλλαγή καλών πρακτικών. Εντούτοις, πυρήνας της επίτευξης όλων των παραπάνω είναι η άμεση και διηνεκής συνεργασία με την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (εφεξής ΕΘ.Α.Α.Ε., ν. 4653/2020), η οποία έχει αναλάβει, σε εθνικό επίπεδο, την υποστήριξη και πραγματοποίηση των διαδικασιών Αξιολόγησης (εξωτερικού χαρακτήρα) και Πιστοποίησης όλων ανεξαιρέτως των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των ΠΣ που αυτά προσφέρουν, καθώς και αυτών, ο σχεδιασμός των οποίων απαιτεί την υπαγωγή τους στη διαδικασία της Αρχικής Πιστοποίησης, προκειμένου να λειτουργήσουν. Υπό αυτό το πρίσμα, η ΕΘ.Α.Α.Ε. ενημερώνει τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (εφεξής Α.Ε.Ι.) για τις προσκλήσεις, ανά περίπτωση, ενώ προωθεί Πρότυπα, Υποδείγματα και Κατευθυντήριες Οδηγίες των οποίων το περιεχόμενο εδράζεται τόσο στην εθνική νομοθεσία, όσο και στα Πρότυπα και τις Κατευθυντήριες Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (εφεξής Ε.Χ.Α.Ε.). Βασική επιδίωξή της αποτελεί η διαμόρφωση ενός ενιαίου πλαισίου διασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητας σε κομβικούς τομείς της Ανώτατης Εκπαίδευσης όπως η άρτια εκπαίδευση, μάθηση και διά βίου μάθηση, η έρευνα και η καινοτομία, η χρηματοδότηση των Α.Ε.Ι στη βάση κοινών κριτηρίων/δεικτών επίδοσης με διαφανείς και αδιάβλητες πρακτικές, η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και η γενικότερη αναβάθμιση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας υποδομών και υπηρεσιών.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, κάθε Ίδρυμα, μέσω της ΜΟ.ΔΙ.Π. του, είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση και συνεχή βελτίωση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του, για τη συλλογή και επεξεργασία αξιόπιστων στοιχείων που επιτρέπουν τη σφαιρική ενημέρωση για κάθε έκφανση των δραστηριοτήτων του και λειτουργεί ως πυρήνα ανατροφοδότησης, πρόληψης αδυναμιών και βελτίωσης των πρακτικών, καθώς και για την αποτελεσματική λειτουργία και απόδοση των υπηρεσιών του με επίκεντρο την ικανοποίηση των προσδοκιών του φοιτητικού πληθυσμού του σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές, ιδίως εκείνες του Ε.Χ.Α.Ε., καθώς και τις αρχές και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ε.Α.Α.Ε. Για όλα τα παραπάνω, σε κάθε Α.Ε.Ι συστήνεται, με απόφαση του οικείου ανώτατου συλλογικού οργάνου, η οποία δημοσιεύεται σε ΦΕΚ, “Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας” (ΜΟ.ΔΙ.Π.) που αποτελείται από την Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας και την Υπηρεσία της (ν. 4957/2022). Η περιγραφή των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Διασφάλισης Ποιότητας (εφεξής ΕΔΠ) και της Υπηρεσίας ΜΟΔΙΠ αναλύονται εκτενέστερα τόσο στο νόμο 4957/2022, όσο και στο ΦΕΚ περί Σύστασης της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Παρατίθενται τα ΦΕΚ για τα οποία έγινε αναφορά:

ΦΕΚ Σύστασης ΜΟΔΙΠ

Νόμος 4653/2020

Νόμος 4957/2022

Μέλη ΜΟΔΙΠ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΟ.ΔΙ.Π.

Σπυρίδων Ρουκανάς

Σπυρίδων Ρουκανάς

Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διοικητικών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας

Σπυρίδων Ρουκανάς

Σπυρίδων Ρουκανάς

Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διοικητικών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας

ΜΕΛΗ

Ανδρικόπουλος Ανδρέας

Αν.Καθηγητής, Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών

Χρήστος Δουλκερίδης

Δουλκερίδης Χρήστος

Αν.Καθηγητής, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

user-icon

Δρίβας Κυριάκος

Αν.Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

user-icon

Κοπανάκη Ευαγγελία

Αν.Καθηγήτρια, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

user-icon

Κωστόπουλος Κωνσταντίνος

Καθηγητής, Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας

 Τακτκά Μέλη
Εκπρόσωπος μελών Ε.ΔΙ.Π.Ηλίας Μαραγκός
Εκπρόσωπος μελών Ε.Ε.Π.Πελαγία Μόρμορη
Εκπρόσωπος μελών Ε.Τ.Ε.ΠΕιρήνη Περαντωνάκη
Εκπρόσωπος από Επισκέπτες Καθηγητές, εντεταλμένους διδάσκοντες, επισκέπτες ερευνητές και ερευνητές επί συμβάσειΑργυρώ Μαυρογιώργου, Ερευνήτρια
Εκπρόσωπος προπτυχιακών φοιτητώνΔεν έχει ορισθεί
Εκπρόσωπος μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρωνΔεν έχει ορισθεί
Υπεύθυνη γραμματειακής υποστήριξης ΜΟ.ΔΙ.Π. Βαρβάρα Μάρκου, υπάλληλος Ι.Δ.Α.Χ.

Η θητεία της Επιτροπής είναι πενταετής, δηλ. έως 21.12.2028.

Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής μετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, η Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας Χρυσούλα Φραγκούλη για τη διοικητική υποστήριξη της ΜΟ.ΔΙ.Π. και η υπάλληλος Ι.Δ.Α.Χ. Βαρβάρα Μάρκου για την τήρηση των πρακτικών της επιτροπής.