MyPassword

MyPassword

MYPASSWORD

Η αλλαγή του μυστικού κωδικού (password) του Ιδρυματικού Λογαριασμού πραγματοποιείται μέσω της υπηρεσίας mypassword.unipi.gr, χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που επέλεξε ο χρήστης κατά την εγγραφή του στην υπηρεσία uregister.unipi.gr.

Η αλλαγή του μυστικού κωδικού (password) του Ιδρυματικού Λογαριασμού πραγματοποιείται μέσω της υπηρεσίας mypassword.unipi.gr, χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που επέλεξε ο χρήστης κατά την εγγραφή του στην υπηρεσία uregister.unipi.gr. Σε περίπτωση που ο χρήστης ξεχάσει τον κωδικό του μπορεί να τον αλλάξει χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη (username) και είτε το νούμερο του κινητού τηλεφώνου, είτε το εξωτερικό του email, αναλόγως τα στοιχεία που είχε επιλέξει να αποθηκευτούν κατά την εγγραφή του στο uregister.unipi.gr. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν είχε επιλέξει να αποθηκευτεί κάποιο από τα στοιχεία επικοινωνίας του, δεν υπάρχει τρόπος να αλλάξει τον κωδικό του εάν τον ξεχάσει και θα πρέπει να αποστείλει σε αυτήν την περίπτωση σχετικό mail στη διεύθυνση .

Μέσω της υπηρεσίας mypassword.unipi.gr μπορεί επίσης ο χρήστης να επικαιροποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας του όπου λαμβάνει τις ειδοποιήσεις για την αλλαγή του κωδικού του. Σημειώνεται όμως ότι κάτι τέτοιο δεν συνεπάγεται και αλλαγή των αντίστοιχων στοιχείων στη Γραμματεία ή τη Διεύθυνση Διοικητικού. Σε περίπτωση που ο χρήστης θέλει να δηλώσει αλλαγή νούμερου κινητού τηλεφώνου ή διεύθυνσης email στα στοιχεία μητρώου του, θα πρέπει να απευθυνθεί στη Γραμματεία ή τη Διεύθυνση Διοιητικού, σύμφωνα με την κατηγορία στην οποία ανήκει.

MYPASSWORD

Παρακαλούμε ανατρέξτε για περισσότερη βοήθεια στις αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση της υπηρεσίας: