Χρήσιμο Υλικό

Χρήσιμο Υλικό

Εγχειρίδιο Δεδομένων Ποιότητας (ΟΠΕΣΠ ΑΔΙΠ, 2020 v3)

Εγχειρίδιο Δεδομένων Ποιότητας (ΟΠΕΣΠ ΑΔΙΠ, 2020 v2)

Εγχειρίδιο Δεδομένων Ποιότητας (ΟΠΕΣΠ ΑΔΙΠ, 2020)

Νέο Υπόδειγμα Πρότασης ΕΣΔΠ

Νέο Υπόδειγμα Πρότασης ΠΠΣ

Νέος Οδηγός Πιστοποίησης

Νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων για χορήγηση Πιστοποίησης ΕΣΔΠ & ΠΠΣ

Παρουσίαση ΑΔΙΠ για την Ακαδημαϊκή Πιστοποίηση των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών (Σεπτέμβριος 2019)

Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης 2017-2018

Νέο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης μαθήματος

Νέο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης ΠΠΣ

Υπόδειγμα περιγράμματος μαθήματος (ελληνικό)

Υπόδειγμα περιγράμματος μαθήματος (αγγλικό)

Πρότυπο Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΑΔΙΠ)

Bologna Process – Implementation report (Παρίσι, Μάϊος 2018)