Μεταδιδακτορική Έρευνα

Μεταδιδακτορική Έρευνα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ LOGO

Διεξαγωγή Έρευνας

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς δύναται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία να παρέχει σε επιστήμονες τη δυνατότητα διεξαγωγής Μεταδιδακτορικής Έρευνας, σε τομείς που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα και στα γνωστικά αντικείμενα του τμήματος. Η Μεταδιδακτορική Έρευνα διεξάγεται στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύουν τα Τμήματα του Πανεπιστημίου και αποβλέπει στη δημιουργία υψηλής ποιότητας επιστημονική έρευνα και στην ενίσχυση των ερευνητικών δραστηριοτήτων των Τμημάτων από επιστήμονες ικανούς να συμβάλλουν στην πρόοδο της επιστήμης, της έρευνας και των εφαρμογών της.