Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δεδομένων Ποιότητας

Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δεδομένων Ποιότητας

ΜΟ.ΔΙ.Π

Το Σύστημα Διαχείρισης Δεδομένων Ποιότητας αποτελεί τμήμα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Εθνικού Συστήματος Ποιότητας (ΟΠΕΣΠ) της ΑΔΙΠ και εξυπηρετεί το σκοπό της διευκόλυνσης και απλοποίησης της διαδικασίας συλλογής ποσοτικών δεδομένων από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας.

Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται κάθε έτος, μέσα σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα. Τα δεδομένα, που καταχωρούνται στο Σύστημα, αφορούν κάθε φορά στο προηγούμενο, είτε ακαδημαϊκό, είτε ημερολογιακό έτος, ανάλογα με τη θεματική κατηγορία στην οποία ανήκει κάθε στοιχείο.

Η υποβολή των στοιχείων αυτών προς την ΑΔΙΠ γίνεται με ευθύνη της ΜΟΔΙΠ κάθε Ιδρύματος μέσω του Συστήματος εν είδει αναφοράς. Για την καταχώρηση των δεδομένων στο Σύστημα πρέπει η ΜΟΔΙΠ (εξουσιοδοτημένοι χρήστες) να κάνει login εδώ.

Προκειμένου να υποστηριχθεί η Πιστοποίηση, δίνεται η δυνατότητα εξαγωγής και διάθεσης αναφορών από το Σύστημα στις Επιτροπές Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων. Οι συγκεκριμένες αναφορές αποτελούν μέρος του υλικού της αυτοαξιολόγησης της εκάστοτε Ακαδημαϊκής Μονάδας αλλά και του κάθε Α.Ε.Ι.. Επιπλέον, το Σύστημα παρέχει τη δυνατότητα υποβολής, στο Σύστημα, πρόσθετων συνοδευτικών αρχείων από τη ΜΟΔΙΠ.

Τέλος, για την ορθή καταχώρηση των ποσοτικών στοιχείων και την περιστολή παρερμηνειών από τους χρήστες στο Σύστημα Διαχείρισης Δεδομένων Ποιότητας, η ΑΔΙΠ παρέχει σχετικό Εγχειρίδιο Δεδομένων Ποιότητας, στο οποίο παρέχονται λεπτομερείς περιγραφές των κωδικοποιημένων ερωτημάτων.