Αξιολόγηση

Αξιολόγηση

ΜΟ.ΔΙ.Π

Η αξιολόγηση συνίσταται στη συστηματική, τεκμηριωμένη και λεπτομερή αποτίμηση, ανάδειξη και καταγραφή του έργου των ΑΕΙ, με τη χρήση αντικειμενικών κριτηρίων, καθώς και στην κριτική ανάλυση και διαπίστωση των υφιστάμενων αδυναμιών και αποκλίσεων σε σχέση με την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία, τους στόχους και την αποστολή των ΑΕΙ.

Η αξιολόγηση του επιτελούμενου έργου των ΑΕΙ και των ακαδημαϊκών μονάδων τους πραγματοποιείται σε δύο στάδια:

  • εσωτερική αξιολόγηση από τη ΜΟΔΙΠ σε επίπεδο Ιδρύματος ή από τις ΟΜΕΑ των ακαδημαϊκών μονάδων σε συνεργασία με τη ΜΟΔΙΠ με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων/ ερωτηματολογίων ανά τομέα, δράση, υπηρεσία κτλ.. Πρόκειται ουσιαστικά για μια διαδικασία αυτοαξιολόγησης, που σηματοδοτεί την ταυτότητα του ΑΕΙ (ή της ακαδημαϊκής μονάδας), καθώς αποτυπώνει και αναδεικνύει όλα τα χαρακτηριστικά της λειτουργίας του (της), θετικά και αρνητικά, και καταγράφει τους στόχους (της). Η διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης ολοκληρώνεται με τη σύνταξη της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης, η οποία εγκρίνεται από τη διοίκηση του Ιδρύματος (ή της ακαδημαϊκής μονάδας) και αποστέλλεται στην Αρχή για να ακολουθήσει, στη συνέχεια, η διαδικασία της εξωτερικής αξιολόγησης.
  • εξωτερική αξιολόγηση Η εξωτερική αξιολόγηση είναι η τελευταία φάση του κύκλου της διαδικασίας για τη διασφάλιση της ποιότητας των ΑΕΙ και των ακαδημαϊκών μονάδων τους. Συνίσταται στην αναλυτική-κριτική εξέταση των αποτελεσμάτων της εσωτερικής αξιολόγησης από Επιτροπή ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, προερχόμενων από το Μητρώο Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων που συγκροτεί, τηρεί και ενημερώνει η ΕΘΑΑΕ.

Οι κύριοι στόχοι της Εξωτερικής Αξιολόγησης του Ιδρύματος ή Ιδρυματικής αξιολόγησης συνοψίζονται στα εξής:

Εκθέσεις Αποτίμησης/ Ανασκόπησης

Εκθέσεις Αποτίμησης/ Ανασκόπησης