ΟΜΕΑ

ΟΜΕΑ

ΜΟ.ΔΙ.Π

Οι ακαδημαϊκές μονάδες, ορίζουν, στο πλαίσιο διεξαγωγής των Συνελεύσεών τους Ομάδες Εσωτερικής Αξιολόγησης (εφεξής Ο.Μ.Ε.Α.). Η Ο.Μ.Ε.Α. φέρει πρωταρχικά την ευθύνη για την εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων , από το ΕΣΔΠ, διεργασιών και επιμέρους διαδικασιών στο επίπεδο του Τμήματος και των προσφερόμενων από αυτό Προγραμμάτων Σπουδών. Επιπλέον επιφορτίζονται με την ευθύνη του συντονισμού της διαδικασίας συγκέντρωσης όλων των απαραίτητων δεδομένων που αποδεικνύουν την πορεία της Ακαδημαϊκής Μονάδας αναφορικά με την ποιότητα όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών, λειτουργιών και δράσεων. Πρωθύστερα, η εισαγωγή των δεδομένων αυτών πραγματοποιούνταν απευθείας στην πλατφόρμα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Εθνικού Συστήματος της ΕΘ.Α.Α.Ε.. Σήμερα η εισαγωγή των δεδομένων υλοποιείται στο Πληροφοριακό Σύστημα κάθε ΜΟΔΙΠ και μεταφέρεται αυτοματοποιημένα στο ΟΠΕΣΠ

Πιο συγκεκριμένα, οι Ο.Μ.Ε.Α αναλαμβάνουν να παρακολουθήσουν και να καταγράψουν με διαφανή και αξιόπιστο τρόπο όλα τα στοιχεία που αφορούν στο Τμήμα, το/τα Προγράμμα/τα Προπτυχιακών Σπουδών (εφεξής ΠΠΣ), τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (εφεξής ΠΜΣ) και τα Προγράμματα Διδακτορικών Σπουδών (εφεξής ΠΔΣ). Τα στοιχεία αυτά (δεδομένα ποιότητας) εντάσσονται σε ενότητες που αφορούν:

ΤΜΗΜΑ

 • Ταυτότητα
 • Προσωπικό (ενεργό, παραιτηθέν, συνταξιοδοτηθέν, επί συμβάσει, εξέλιξη κτλ.)
 • Κινητικότητα Προσωπικού
 • Οικονομικά στοιχεία
 • Υποδομές Υπηρεσίες
 • Ερευνητική Δραστηριότητα

ΠΠΣ

 • Γενικά στοιχεία ΠΠΣ
 • Δομή και Οργάνωση Σπουδών
 • Ηλεκτρονική Τάξη
 • Πρακτική Άσκηση
 • Σχεδιασμός ΠΠΣ
 • Φοιτητές (Εισαγωγή)
 • Φοιτητές (Πληθυσμός)
 • Φοιτητές (Προσβασιμότητα)
 • Φοιτητές (Κινητικότητα –Διεθνοποίηση)
 • Απόφοιτοι (Πληθυσμός)
 • Απόφοιτοι (Επιδόσεις)
 • Απόφοιτοι (Απορρόφηση)
 • Διδάσκοντες στο ΠΠΣ

ΠΜΣ

 • Γενικά στοιχεία ΠΜΣ
 • Δομή και Οργάνωση Σπουδών
 • Διδάσκοντες στο ΠΜΣ
 • Φοιτητές (Κινητικότητα – Διεθνοποίηση)

ΠΔΣ

 • Γενικά στοιχεία ΠΔΣ
 • Υποψήφιοι Διδάκτορες (Κινητικότητα – Διεθνοποίηση)

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα δεδομένα ποιότητας καταχωρίζονται και στη συνέχεια τυγχάνουν επεξεργασίας από την ΕΘΑΑΕ (βλ. σχετικό εγχειρίδιο) για την εξαγωγή αντίστοιχων δεικτών ποιότητας. Οι δείκτες αυτοί γνωστοποιούνται από την ΕΘΑΑΕ και διανέμονται στα μέλη ΟΜΕΑ κάθε Ακαδημαϊκής Μονάδας. Υπό αυτό το πρίσμα, υποδαυλίζουν το έργο των ΟΜΕΑ οι οποίοι αξιοποιούν τους δείκτες αυτούς για τη σύνταξη της ετήσιας εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματός τους, ενώ δύνανται, επίσης, να τους αξιοποιήσουν και στο πλαίσιο της ανασκόπησης της ετήσιας στοχοθεσίας τους.

Επιπλέον, υπογραμμίζεται πως, τόσο η σύνταξη ετήσιας εσωτερικής αξιολόγησης όσο και η ανασκόπηση της ετήσιας στοχοθεσίας ποιότητας διασφαλίζουν, μέσω ενδελεχούς απολογισμού, τη δυνατότητα στους ΟΜΕΑ να εισηγηθούν προληπτικές ενέργειες, καλές πρακτικές, ενδεχόμενες βελτιώσεις ή και αναθεώρηση των δράσεων που παρεμποδίζουν την πορεία προς την ποιότητα με ισχυρή επιχειρηματολογία ώστε να ληφθούν οι βέλτιστες αποφάσεις. Τέλος, οι ΟΜΕΑ έχουν την υποχρέωση να προωθήσουν στα μέλη της ΕΔΠ της ΜΟ.ΔΙ.Π. όλα τα παραπάνω.

Ακολουθεί το τελευταίο τεύχος υπολογισμού των Δεικτών Ποιότητας της ΕΘΑΑΕ.

Δείκτες Ποιότητας ΕΘΑΑΕ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Για τα Πιστοποιημένα Προγράμματα Σπουδών υποχρέωση των ΟΜΕΑ των Ακαδημαϊκών Μονάδων αποτελεί και η σύνταξη και υποβολή στην ΕΘΑΑΕ της Έκθεσης Παρακολούθησης με την παρέλευση διετίας από την ημερομηνία που αναγράφεται στη σχετική Απόφαση Πιστοποίησης που χορηγείται στο Πρόγραμμα Σπουδών

Σημείωση: Η σύνταξη της Έκθεσης Προόδου στηρίζεται στις συστάσεις της Τελικής Έκθεσης Πιστοποίησης του Προγράμματος

Το Υπόδειγμα (template), οι Οδηγίες Σύνταξης και οι τα σημεία που χρήζουν προσοχής για να αποφευχθούν τυχόν παρατηρήσεις από την ΕΘΑΑΕ παρατίθενται αναλυτικά πιο κάτω: