Πιστοποίηση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Πιστοποίηση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΜΟ.ΔΙ.Π

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 455 του ν. 4957/2022 , καθώς και σύμφωνα με την από 01-11-2023 (αρ. πρωτ. 135557/Ζ1), σχετική ερμηνευτική εγκύκλιο για όλα τα υφιστάμενα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, τα οποία δεν ανταποκρίθηκαν στην Πρώτη Πρόσκληση της ΕΘΑΑΕ με καταληκτική προθεσμία την 31η Ιανουαρίου 2023, ωστόσο εξακολουθούν να λειτουργούν, ασχέτως εάν η απόφαση ίδρυσής τους είναι πρωθύστερη ή μεταγενέστερη της έναρξης του νόμου, έχουν την υποχρέωση να υποβληθούν σε διαδικασία πιστοποίησης, εφόσον ακολούθησε νέα Πρόσκληση (αρ. πρωτ. 37948/23) εκ μέρους της ΕΘΑΑΕ στις 24/11/2023 η οποία έθεσε ως καταληκτική ημερομηνία την 31/01/2024. Αξίζει να υπογραμμισθεί ότι, στο πλαίσιο της νέας Πρόσκλησης, επικαιροποιήθηκαν τα παραδοτέα των παραδοτέων, καθώς και το Πρότυπο της Πιστοποίησης. 

Διευκρινίζεται ότι τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, τα οποία δεν έχουν λειτουργήσει, συνεπώς δεν έχουν δεχθεί ακόμη φοιτητές ανήκουν στην κατηγορία των ΝΕΩΝ που δεν επηρεάζονται από την καταληκτική ημερομηνία που έθεσε η προαναφερθείσα 2η Πρόσκληση της ΕΘΑΑΕ. Ωστόσο, τα ΝΕΑ ΠΜΣ θα πρέπει να πιστοποιηθούν πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε θεσμική ενέργεια (π.χ. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, εγγραφές και φυσικά είσπραξη διδάκτρων). Αυτό συνεπάγεται ότι η ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης και ή έκδοση οριστικής απόφασης από την ΕΘΑΑΕ, αποτελούν τις βασικές προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος, προκειμένου να προχωρήσουν σε όλες τις προαναφερθείσες δράσεις.