Πιστοποίηση Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών

Πιστοποίηση Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών

ΜΟ.ΔΙ.Π

Η πιστοποίηση ενός προγράμματος σπουδών μεταφέρει το κέντρο βάρους από την αξιολόγηση των “εισροών” στην αξιολόγηση των ποιοτικών αποτελεσμάτων, των “εκροών” και πιο συγκεκριμένα, στην επίτευξη των στόχων και των μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Πρόκειται για μία διαδικασία προκαθορισμένη, αξιόπιστη και πρακτικά εφαρμόσιμη. Επομένως, θα πρέπει να πραγματοποιείται με συνέπεια και να δημοσιοποιείται. Περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

  • Πρόταση Πιστοποίησης του ΠΣ που υποβάλλεται από το Ίδρυμα
  • Εξωτερική αξιολόγηση του ΠΣ από Επιτροπή ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, η οποία συνήθως περιλαμβάνει και επιτόπια επίσκεψη στο Ίδρυμα
  • Υποβολή της Έκθεσης Πιστοποίησης στην ΕΘΑΑΕ, ως αποτέλεσμα της διαδικασίας πιστοποίησης του ΠΣ
  • Έκδοση απόφασης πιστοποίησης από την ΕΘΑΑΕ
  • Συνεχής παρακολούθηση της πορείας του ΠΣ από το ΕΣΔΠ (ΜΟΔΙΠ)

Η διαδικασία της πιστοποίησης διασφαλίζει ότι το πρόγραμμα σπουδών που προσφέρει το ΑΕΙ πληροί όλες τις τυπικές προδιαγραφές που προβλέπονται από το πρότυπο της ΕΘΑΑΕ και το οικείο Ίδρυμα, αλλά και ότι οι επιδόσεις και οι ικανότητες των αποφοίτων του συγκεκριμένου κύκλου σπουδών (μαθησιακά αποτελέσματα) αντιστοιχούν στα προσδοκώμενα επαγγελματικά προσόντα που απαιτεί η κοινωνία και η αγορά εργασίας. Επίσης, πιστοποιείται ότι το πρόγραμμα σπουδών ικανοποιεί τα ελάχιστα κριτήρια ποιότητας, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί στον ΕΧΑΕ.

Η πιστοποίηση αποτελεί διαβατήριο για τη συνέχιση της φοίτησης στην Ευρώπη και διεθνώς, και αυξάνει τις ευκαιρίες απασχόλησης στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, καθώς η κατοχή πιστοποιημένων τίτλων σπουδών θεωρείται  υψίστης σημασίας για την είσοδο των αποφοίτων στην αγορά εργασίας.

Πρότυπο Πιστοποίησης ΠΠΣ

Υπόδειγμα Πρότασης για Πιστοποίηση ΠΠΣ 

Υπόδειγμα Στοχοθεσίας Ποιότητας ΠΠΣ

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για Πιστοποίηση ΠΠΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ