Πιστοποίηση Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας

Πιστοποίηση Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας

ΜΟ.ΔΙ.Π

Το ΕΣΔΠ των ΑΕΙ πιστοποιείται περιοδικά από την ΑΔΙΠ. Στα γενικά κριτήρια της διαδικασίας περιλαμβάνονται:

  • η θέσπιση σαφών και καθορισμένων στόχων για τη διασφάλιση και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών και των υποστηρικτικών υπηρεσιών του Ιδρύματος,
  • η διαδικασία σχεδιασμού πολιτικής, η αποτελεσματική οργάνωση και η διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας,
  • η διαδικασία εφαρμογής της πολιτικής για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας,
  • η τεκμηριωμένη βελτίωση της ποιότητας.

Υπό αυτό το πρίσμα, τα ΑΕΙ θα πρέπει να εντάξουν στο στρατηγικό τους προγραμματισμό, στοχοθεσία ποιότητας που θα υλοποιείται με τη διαμόρφωση αντίστοιχης πολιτικής Η πολιτική αυτή θα πρέπει να αναπτύσσεται, να εξειδικεύεται και να εναρμονίζεται με τις στρατηγικές επιλογές και τη στοχοθεσία ποιότητας στους τομείς δράσης του Ιδρύματος και ειδικότερα, στην εκπλήρωση των απαιτήσεων ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών και των λοιπών υπηρεσιών του Ιδρύματος. Η σύνδεση οράματος, αποστολής, στρατηγικής, στοχοθεσίας και πολιτικής ποιότητας επιβάλλεται να επιδιώκεται και να κατοχυρώνεται, ενώ η δημοσιοποίησή της θεωρείται προϋπόθεση δέσμευσης όλων των stakeholders, καθώς, επίσης, απαραίτητη πρακτική για τη σφαιρική ενημέρωση των εσωτερικών και εξωτερικών ενδιαφερομένων, ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν την επιδιωκόμενη ποιότητα, αλλά και τις τυχόν αποκλίσεις από αυτήν.

Άκρως κατατοπιστική είναι η παρουσίαση της Γενικής Διευθύντριας της ΕΘΑΑΕ Δρ. Χριστίνας Μπέστα για την Επαναπιστοποίηση των ΕΣΔΠ των ΑΕΙ

Το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Πειραιώς πιστοποιήθηκε με Απόφαση της ΕΘΑΑΕ (πρώην ΑΔΙΠ) για το διάστημα από 1/10/2019 έως 30/9/2023, η οποία λήφθηκε μετά τη σύνταξη Έκθεσης από Επιτροπή Εξωτερικών Αξιολογητών.