Χαλκίδη Μαρία

Χαλκίδη Μαρία

Χαλκίδη Μαρία

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Βάσεις Δεδομένων
Πληροφορίες

Η Μαρία Χαλκίδη είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά. Έλαβε το πτυχίο της από το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστήμιο Πειραιά το 1997 και στη συνέχεια πήρε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα Πληροφοριακά Συστήματα και Διδακτορικό από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) το 1999 και 2003, αντίστοιχα. Για το 2004-2005 της απονεμήθηκε υποτροφία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Marie Curie Outgoing International Fellowship» προκειμένου να πραγματοποιήσει μεταδιδακτορική έρευνα στο UCR Dept of Computer Science & Engineering. Επίσης έχει εργαστεί ως ερευνήτρια στα πλαίσια εθνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων στο ΟΠΑ (ερευνητική ομάδα DB-NET). Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά της περιλαμβάνουν Τεχνικές Μηχανικής Μάθησης και Εξόρυξη Γνώσης, Εξόρυξη Γνώσης σε κατανεμημένα περιβάλλοντα (P2P συστήματα, Δίκτυα αισθητήρων), WWW & βάσεις δεδομένων (συσταδοποίηση εγγράφων Ιστού, διαχείριση περιεχομένου Ιστού). Επίσης έχει συμμετάσχει σε πολλές επιτροπές προγράμματος Διεθνών Συνεδρίων στους τομείς της Εξόρυξης Γνώσης και της Μηχανικής Μάθησης.