Σπουδές

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ WEBSITE ICON

Σπουδές

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Προπτυχιακές Σπουδές

Η φοίτηση στο τμήμα χωρίζεται σε 8 εξάμηνα σπουδών όπου προσφέρονται συνολικά 70 μαθήματα περίπου, από τα οποία 19 υποχρεωτικά (ΥΠ) και τα υπόλοιπα επιλογής (ΕΠ). Για την ολοκλήρωση των σπουδών απαιτείται επιτυχής εξέταση σε 5 μαθήματα ανά εξάμηνο, δηλαδή συνολικά σε 40 μαθήματα. Ειδικότερα απαιτείται:
(i) Επιτυχής εξέταση σε όλα μαθήματα της κατηγορίας ΥΠ (19 μαθήματα), 
(ii) Επιτυχής εξέταση σε 21 μαθήματα της κατηγορίας ΕΠ, τουλάχιστον 4 από τα οποία πρέπει να ανήκουν στην κατηγορία Α (Πιθανοτήτων και Στατιστικής) και τουλάχιστον 4 στην κατηγορία Β (Αναλογισμού, Ασφαλιστικής Επιστήμης και Δημογραφίας).  
Τα παραπάνω ισχύουν για φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο τμήμα από το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-18. Περισσότερες λεπτομέρειες για τα παραπάνω, καθώς και οι προϋποθέσεις που ισχύουν για φοιτητές που έχουν εισαχθεί πριν το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-18 μπορούν να βρεθούν στον οδηγό σπουδών του τμήματος.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης λειτουργεί δύο Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.). Συγκεκριμένα, το τμήμα προσφέρει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.)

με κατευθύνσεις:

  1. Βιοστατιστική
  2. Στατιστικές Μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά
  3. Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας
  4. Στατιστικές Μέθοδοι στην Επιστήμη Δεδομένων

Σελίδα Μεταπτυχιακού

Επίσης το τμήμα προσφέρει τη δυνατότητα σε ενδιαφερόμενους κάτοχους Μ.Δ.Ε. να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή στα γνωστικά αντικείμενα του τμήματος.

Τα όργανα διοίκησης των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος είναι η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης, οι Συντονιστικές Επιτροπές, και οι Διευθυντές Μεταπτυχιακών Σπουδών. Τα όργανα αυτά ασκούν τα καθήκοντά τους (σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3685/2008), μέχρι την ίδρυση Σχολής ή Σχολών Μεταπτυχιακών Σπουδών και τη συγκρότηση των οργάνων τους (παρ. 11 εδαφ. α΄ του άρθρου 80 του ν. 4009/2011).

Σελίδα Μεταπτυχιακού

Διδακτορικό

Οι Διδακτορικές Σπουδές παρέχουν εξειδίκευση στα γνωστικά πεδία του Τμήματος αλλά και σε συγγενή πεδία, και αποβλέπουν στη δημιουργία υψηλής ποιότητας επιστημονικής έρευνας όπως επίσης και στη δημιουργία επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της επιστήμης, της έρευνας και των εφαρμογών. Οι απόφοιτοι των διδακτορικών προγραμμάτων προορίζονται να στελεχώσουν το ερευνητικό, επιχειρηματικό και εκπαιδευτικό δυναμικό της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Πρακτική Άσκηση

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Γενικά

Ο θεσμός της πρακτικής άσκησης των φοιτητών, έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά, για να προσφέρει στους φοιτητές εργασιακή εμπειρία, πέραν της θεωρητικής κατάρτισης. Επιπλέον, δίνει την ευκαιρία σε Φορείς Απασχόλησης και επιχειρήσεις να γνωρίσουν φοιτητές στο πλαίσιο διαδικασίας μελλοντικής επιλογής του επιστημονικού τους προσωπικού.

Η Πρακτική Άσκηση του Τμήματος έχει ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση” του ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Η Πρακτική Άσκηση διέπεται από Κανονισμό Λειτουργίας ο οποίος έχει εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση του Τμήματος. Είναι διάρκειας 2 μηνών, πλήρους απασχόλησης για τους φοιτητές και διεξάγεται κατά τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο, με την ακριβή ημερομηνία έναρξης και λήξης να καθορίζεται κάθε έτος από τον αρμόδιο Επιστημονικό Υπεύθυνο. Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος έχει ορίσει για το 2021-22 Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή Πλάτωνα Τήνιο.

Erasmus+

Τι είναι το Erasmus+ 

Το ERASMUS+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχόλησης καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας, κτλ). 

Το νέο πρόγραμμα που απευθύνεται σε φοιτητές και απόφοιτους συνδυάζει όλα τα σημερινά προγράμματα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία. 

Το Γραφείο Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς αναλαμβάνει το Erasmus+ for Studies και Erasmus+ Placement.

Κατηγορίες
Αναζήτηση
Search

Πρόσφατες Ανακοινώσεις