Προγράμματα Σπουδών Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

Προγράμματα Σπουδών Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

Από το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 τίθεται σταδιακά σε λειτουργία το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματος το οποίο αφορά φοιτητές που εισάγονται στο Τμήμα από το Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Συνεπώς από το τρέχον Ακαδημαϊκό Έτος, στο τμήμα φοιτούν φοιτητές που, ανάλογα με το έτος εισαγωγής τους στο τμήμα, εντάσσονται σε μια από τις ακόλουθες τέσσερις κατηγορίες φοιτητών:

  • (ΜΗΤΡΩΑ Σ17 και μεταγενέστερα) Φοιτητές που εισάγονται στο Τμήμα από το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018.
  • (ΜΗΤΡΩΑ Σ11-Σ16) Φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα από το Ακαδημαϊκό Έτος 2011-12 έως και το 2016-17.
  • (ΜΗΤΡΩΑ Σ01-Σ10) Φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα από το Ακαδημαϊκό Έτος 2001-02 έως και το 2010-11.
  • (ΜΗΤΡΩΑ Σ00 και προγενέστερα) Φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα έως και το Ακαδημαϊκό Έτος 2000-01.
Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για Μητρώα Σ17 και μετέπειτα

Πρόγραμμα Σπουδών για Μητρώα Σ11-Σ16

Πρόγραμμα Σπουδών για Μητρώα Σ01-Σ10

Μεταβατικές Διατάξεις για Μητρώα έως και Σ16

Χρήσιμες Πληροφορίες για Μητρώα έως και Σ16

1) ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΗΤΡΩΑ Σ01-Σ16

 

Χρήσιμες Ανακοινώσεις

1. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΝΩΣΗΣ Η/Υ

2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΜΗΤΡΩΑ Σ00 ΚΑΙ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΑ

3. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΜΗΤΡΩΑ Σ01-Σ10  

4. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΜΗΤΡΩΑ Σ11-Σ16

5. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Η/Υ»

6. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ «ΣΥΝΔΙΑΣΤΙΚΗ»

7. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΙΣΤΚΟ ΔΙΚΑΙΟ»

8. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ»

9. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣH ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ» 

10. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣH ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ ΙΙ»

11. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣH ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ»

12. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣH ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ»

13. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-20

14. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  «ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ» και «ΘΕΩΡΙΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ»

15. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 7ου ΚΑΙ 8ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

16. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ