Οδηγός Σπουδών Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

Οδηγός Σπουδών Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

Τον αναλυτικό οδηγό σπουδών θα τον βρείτε εδώ: ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2023-2024

Ο οδηγός σπουδών απευθύνεται στο σύνολο των φοιτητών του Τμήματος και έχει ως κύριο στόχο την έγκυρη ενημέρωσή τους σχετικά με την εκπαίδευση που τους παρέχεται.

Μέσα από τις σελίδες του ο φοιτητής έχει την ευκαιρία να γνωρίσει αναλυτικά το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, τους διδάσκοντες καθώς και το διοικητικό προσωπικό που υποστηρίζει τη λειτουργία του.

Το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών και η συνοπτική περιγραφή του περιεχόμενου των μαθημάτων του θα βοηθήσουν σημαντικά τους νέους φοιτητές να οργανώσουν σωστά και αποτελεσματικά τις σπουδές τους.

Στον οδηγό αυτό περιλαμβάνονται επίσης πληροφορίες σχετικά με τα δύο Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος: (α) το ΠΜΣ στην «Εφαρμοσμένη Στατιστική» το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του το Ακαδημαϊκό Έτος 2001-2002 και (β) το ΠΜΣ στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του το Ακαδημαϊκό Έτος 2007-2008.

Ο οδηγός σπουδών ανανεώνεται σε ετήσια βάση ή έκτακτα όποτε κριθεί σκόπιμο. Ο οδηγός σπουδών περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το νέο ή τον υποψήφιο φοιτητή.

Προγενέστεροι Οδηγοί Σπουδών

Ακαδημαϊκό Έτος: 2022-2023

Ακαδημαϊκό Έτος: 2021-2022

Ακαδημαϊκό Έτος: 2020-2021

Ακαδημαϊκό Έτος: 2019-2020

Ακαδημαϊκό Έτος: 2018-2019

Ακαδημαϊκό Έτος: 2017-2018

Ακαδημαϊκό Έτος: 2016-2017

Ακαδημαϊκό Έτος: 2015-2016 

Ακαδημαϊκό Έτος: 2014-2015

Ακαδημαϊκό Έτος: 2012-2013

Ακαδημαϊκό Έτος: 2011-2012 

Ακαδημαϊκό Έτος: 2009-2010 

Ακαδημαϊκό Έτος: 2006-2007 

Ακαδημαϊκό Έτος: 2005-2006