Υποτροφίες από την Ε.Α.Ε.Ε. Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

Υποτροφίες από την Ε.Α.Ε.Ε. Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

H EAEE είναι αναγνωρισμένο επαγγελματικό σωματείο με μέλη Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Ελλάδα και με στόχο την με κάθε νόμιμο μέσο ανάπτυξη και προβολή του θεσμού της ιδιωτικής ασφάλισης. Προς πραγματοποίηση του σκοπού αυτού, η Ένωση επιδιώκει –μεταξύ άλλων– την ανάληψη εκπαιδευτικών και γενικότερα μορφωτικών δραστηριοτήτων στα θέματα της Ιδιωτικής Ασφάλισης.

 Σε αυτό το πλαίσιο, η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) χορηγεί στους προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς υποτροφίες με σκοπό την επιβράβευση των άριστων φοιτητών.

 Σε πέντε (5) φοιτητές του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, η ΕΑΕΕ χορηγεί σε ετήσια βάση ισάριθμες χρηματικές υποτροφίες ύψους χιλίων (1000) ευρώ έκαστη, με βάση την ακαδημαϊκή επίδοσή τους (βαθμό πτυχίου). Η ακαδημαϊκή επίδοση υπολογίζεται με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων και ο ελάχιστος βαθμός πτυχίου που απαιτείται να έχει κάποιος φοιτητής προκειμένου να λάβει την υποτροφία είναι επτάμισυ (7.5). Για κάθε ημερολογιακό έτος και συμπεριλαμβανομένης της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου, προηγούνται οι φοιτητές που ανακηρύχθηκαν πτυχιούχοι στα τέσσερα έτη (οκτώ έτη, αν πρόκειται για φοιτητές μερικής φοίτησης). Σε περίπτωση που οι εν λόγω φοιτητές είναι λιγότεροι από πέντε, έπονται οι φοιτητές που ανακηρύχθηκαν πτυχιούχοι στα πέντε έτη (εννέα ή δέκα έτη, αν πρόκειται για φοιτητές μερικής φοιτήσης), ακολουθούν οι φοιτητές που ανακηρύχθηκαν πτυχιούχοι στα έξι έτη (ένδεκα ή δώδεκα έτη, αν πρόκειται για φοιτητές μερικής φοίτησης) και ούτω καθ’ εξής. Σε περίπτωση ισοβαθμίας κάποιων φοιτητών στις τελευταίες από τις πέντε θέσεις, οι αντίστοιχες υποτροφίες μοιράζονται εξ ίσου σε όλους. Σε περίπτωση που υπάρχουν λιγότεροι από πέντε φοιτητές που πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος δύναται να μειωθεί ο ελάχιστος βαθμός πτυχίου επτάμισυ (7.5) για τις εναπομείνασες υποτροφίες.

Κανονισμός χορήγησης υποτροφιών από την Ε.Α.Ε.Ε.