Διασφάλιση Ποιότητας

Διασφάλιση Ποιότητας

ΜΟ.ΔΙ.Π

Η διασφάλιση ποιότητας αντιπροσωπεύει τη δομημένη, συστηματική και συνεχή προσήλωση στην ποιότητα ως κουλτούρα και ως επιδίωξη δυναμική που ενέχει και την έννοια της βελτίωσης. Υπό αυτές τις συνθήκες υπαγορεύει τη διαμόρφωση ενός συμπαγούς εσωτερικού συστήματος που περιλαμβάνει αρχές, κριτήρια, κανονισμούς, διεργασίες και επιμέρους διαδικασίες που εφαρμόζονται πιστά. Η αρτιότητα της λειτουργίας του εσωτερικού συστήματος ελέγχεται, αξιολογείται και πιστοποιείται περιοδικά μέσω διαδικασιών εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης. Οι διαδικασίες είναι διαφανείς και δημοσιοποιούνται υποχρεωτικά, ώστε να λαμβάνουν γνώση τόσο οι εσωτερικοί, όσο και οι εξωτερικοί ενδιαφερόμενοι.

Με τη διασφάλιση και τη βελτίωση της ποιότητας των ΑΕΙ και των προσφερόμενων προγραμμάτων σπουδών συνδέεται άρρηκτα η καλύτερη δυνατή ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών που η κοινωνία αναμένει από τα Πανεπιστήμια. Το θέμα αυτό έχει τεθεί σε πρώτη προτεραιότητα, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τη θεσμοθέτηση της πιστοποίησης τόσο σε επίπεδο Ιδρύματος και Ακαδημαϊκών Μονάδων, όσο και σε επίπεδο προγραμμάτων σπουδών.

Σημαντική αναφορά πρέπει να γίνει σε σχέση με τον καταμερισμό των αρμοδιοτήτων και των ευθυνών στο πλαίσιο της επιδίωξης για διασφάλιση και πιστοποίηση της ποιότητας. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η εσωτερική διασφάλιση ποιότητας αποτελεί ευθύνη της ΜΟ.ΔΙ.Π., ως κεντρικού εσωτερικού οργάνου του Α.Ε.Ι.. Παράλληλα, η εξωτερική διασφάλιση ποιότητας των Α.Ε.Ι., των Ακαδημαϊκών Μονάδων τους και των προγραμμάτων σπουδών τους αποτελεί ευθύνη και αρμοδιότητα της ΕΘΑΑΕ, που υλοποιείται με την εφαρμογή των διαδικασιών εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης των.

Τέλος, τονίζεται, για μια ακόμη φορά, ότι κυρίαρχος στόχος της ΕΘΑΑΕ είναι η δημιουργία ενιαίου πλαισίου ως προς τη διασφάλιση της ποιότητας στην εκπαίδευση και την έρευνα των Ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, καθώς και η κατοχύρωση της ισότιμης ένταξής τους στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Για την καλύτερη κατανόηση των επιδιώξεων στο πλαίσιο της διασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητας των Α.Ε.Ι. παρατίθεται Οδηγός με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και τις Κατευθυντήριες Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης.