Στοχοθεσία Ποιότητας

Στοχοθεσία Ποιότητας

ΜΟ.ΔΙ.Π

Η Στοχοθεσία του Πανεπιστημίου βασίζεται στους στρατηγικούς στόχους, καθένας από τους οποίους επιμερίζεται σε στόχους ποιότητας. Οι τελευταίοι συνοδεύονται από δείκτες που υπαγορεύονται από τη φύση των στόχων ποιότητας, τις υποδείξεις της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, και εναρμονίζονται, στο πλαίσιο του σεβασμού στη φυσιογνωμία και την αυτονομία των Ελληνικών Πανεπιστημίων, με τα Πρότυπα και τις Κατευθυντήριες αρχές του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Η παρακολούθηση, τροποποίηση, ενίσχυση ή αντικατάσταση των στόχων ποιότητας και των αντίστοιχων δεικτών συνιστούν βασικό πυλώνα της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος.

Η αναλυτική παρουσίαση τους βρίσκεται εδώ: