Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Κορωνοιός και διαχείριση προσωπικών δεδομένων

Με δεδομένο ότι εντείνονται τα μέτρα πρόληψης και προστασίας από την εξάπλωση του Κορωνοιού, η ανάγκη λήψης μέτρων υγιεινής και ασφάλειας τόσο των εργαζομένων, όσο και των συναλλασσόμενων επιβάλλουν την αξιοποίηση δεδομένων και πληροφοριών που συλλέγονται για το σκοπό αυτό. Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, απλών ή ευαίσθητων, η διαβίβασή τους, η διατήρησή τους, αποτελούν έννομες καταστάσεις που υπάγονται στο ρυθμιστικό πλαίσιο του ΓΚΠΔ. Κατά συνέπεια επιβάλλεται κάθε φορά να ελέγχεται, αν η συγκεκριμένη πρακτική, που συνιστά συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, διενεργείται με τρόπο σύμφωνο προς τα οριζόμενα από το εθνικό δίκαιο αλλά και τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. η πληροφόρηση, ως προς την πιθανή έκθεση στο ιό, μέσω επαφής με επιβεβαιωμένα κρούσματα, όπως ταξίδι σε χώρες με αυξημένο αριθμό κρουσμάτων, κ.λ.π.)

Ενδεικτικά, θεμελιώδεις διατάξεις για τη νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων, αποτελούν, μεταξύ άλλων, οι ρυθμίσεις του άρθρου 6 παρ. 1 περ. γ, δ, του ΓΚΠΔ, όπου αναφέρεται ως αιτιολογικός λόγος της επεξεργασίας, το γεγονός ότι αυτή είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπεύθυνου επεξεργασίας, αλλά και για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου. Στη κατεύθυνση αυτή η ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων ή και των συναλλασσομένων, συνεργατών, αποτελούν σε κάθε περίπτωση ευθύνη του φορέα που οφείλει να διασφαλίζει ανάλογες συνθήκες προστασίας τους.

Ο Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR – ΕΕ 2016/679) τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018. Στο πλαίσιο αυτό, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς έχει αναπτύξει Πολιτική για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να εξασφαλιστεί πλήρως η προστασία όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, των συνεργατών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών. Η Πολιτική αφορά στην Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, ώστε να ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις που θέτει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR – ΕΕ 2016/679).

Διαχείριση και προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς διαχειρίζεται προσωπικά δεδομένα τα οποία:
 • τίθενται σε επεξεργασία με νόμιμο, δίκαιο και διαφανή τρόπο
 • συλλέγονται αποκλειστικά για συγκεκριμένους και νόμιμους σκοπούς
 • είναι επαρκή, σχετίζονται με τον σκοπό για τον οποίο συλλέγονται και περιορίζονται στα απαραίτητα
 • είναι εξακριβωμένα
 • διατηρούνται αποκλειστικά εντός του καθορισμένου χρονικού πλαισίου και όχι περισσότερο
 • τίθενται σε επεξεργασία με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η απαραίτητη ασφάλεια των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας και άλλων ενδιαφερόμενων μερών.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ WEBSITE ICON
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ WEBSITE ICON

Δικαιώματα χρηστών

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς διασφαλίζει τα δικαιώματα των χρηστών του, δηλαδή των φοιτητών, των εργαζόμενων, των συνεργατών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους και φροντίζει την διευκόλυνση της άσκησης των δικαιωμάτων τους (Έντυπο Άσκησης των Δικαιωμάτων των Υποκειμένων των Δεδομένων (σε μορφές doc και pdf)). Οι χρήστες έχουν δικαίωμα να ζητήσουν:
 1. πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με το ποια δεδομένα τους επεξεργάζονται, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες και τη διάρκεια της επεξεργασίας,
 2. διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων σε περίπτωση που είναι ανακριβή ή ελλιπή,
 3. διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις,
 4. περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς,
 5. φορητότητα των δεδομένων τους, δηλαδή να λάβουν τα δεδομένα που έχουν παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο ή να ζητήσουν την απευθείας αποστολή τους σε τρίτο,
 6. να ανακαλέσουν οποιαδήποτε στιγμή τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας τους για τη διαμόρφωση του προφίλ τους. Στην περίπτωση αυτή, θα διακοπεί η επεξεργασία τους από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα κάθε επεξεργασίας μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής τους. (Έντυπο Αίτησης Ανάκλησης Συγκατάθεσης των Υποκειμένων των Δεδομένων (σε μορφές doc και pdf))
Σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων τους οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr, 2106475600).

Επικοινωνία

Για ερωτήματα σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να στείλετε email στο dpo@unipi.gr (κος Βαρτανιάν Μηνάς, Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων Πανεπιστημίου Πειραιώς), τα οποία θα απαντηθούν το συντομότερο δυνατόν και όχι αργότερα από ένα μήνα.
Επιπλέον Χρήσιμα Έντυπα:
 • Έντυπο Δήλωσης Συγκατάθεσης για Επιστημονική Έρευνα (σε μορφές doc και pdf)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ WEBSITE ICON