Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας

Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας

ΜΟ.ΔΙ.Π

Το εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας του Πανεπιστημίου καλύπτει ένα φάσμα από αρχές, κριτήρια και κανονισμούς η άρτια λειτουργία των οποίων “ελέγχεται” ή αξιολογείται περιοδικά. Εδράζεται σε ένα συμπαγές σύστημα διαχείρισης ποιότητας το οποίο συνίσταται στην ύπαρξη οργάνωσης, υλικοτεχνικών μέσων και ανθρώπινου δυναμικού στρατευμένων στην επίτευξη της διατήρησης και συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των χαρακτηριστικών των παρεχόμενων υπηρεσιών (εν γένει λειτουργία, εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο κτλ.). Απώτερο στόχο αυτής της σκοποθεσίας συνιστά η ικανοποίηση των προσδοκιών και των απαιτήσεων των αποδεκτών των “εκπαιδευτικών προϊόντων” που το ΑΕΙ παράγει.

Προκειμένου να πιστοποιηθεί ένα εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας οφείλει να διέπεται από ορισμένα γενικά κριτήρια όπως, ιδίως (Ν. 4009, άρθρο 72, παρ.2):

α) τη θέσπιση σαφών και καθορισμένων στόχων για τη διασφάλιση και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών και των υπηρεσιών του ιδρύματος,

β) τη διαδικασία σχεδιασμού πολιτικής, την αποτελεσματική οργάνωση και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας,

γ) τη διαδικασία εφαρμογής της πολιτικής για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας και

δ) την τεκμηριωμένη βελτίωση της ποιότητας.

Το Εγχειρίδιο Ποιότητας αντιπροσωπεύει επίσημο έγγραφο του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας και χρησιμοποιείται ως οδηγός για την εφαρμογή του. Απαρτίζεται από:

  1. Διεργασίες: κάθε μια από τις οποίες αποτελεί μια ενότητα εργασιών που στοχεύει στην εκπλήρωση του εκάστοτε προτύπου. Για κάθε διεργασία λαμβάνονται υπόψη τα δεδομένα εισόδου, που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της. Τα αποτελέσματα της διεργασίας καλούνται δεδομένα εξόδου.
  2. Διαδικασίες: κάθε διαδικασία ή σύνολο διαδικασιών αντιπροσωπεύουν τον τρόπο με τον οποίο υλοποιείται μια διεργασία, αποτελούν δηλαδή τμήματα της διεργασίας. Η κάθε διαδικασία έχει έναρξη, τέλος και βήματα, που στοχεύουν στην επίτευξη του αναμενόμενου αποτελέσματος της διεργασίας.
  3. Οδηγίες εργασίας: συνιστούν περιγραφές των σταδίων των διαδικασιών ή τρόπους εκτέλεσης τους.

Ας σημειωθεί ότι κάθε διεργασία αξιολογείται εσωτερικά τόσο ως προς τη λειτουργικότητά της όσο και ως προς την αποτελεσματικότητά της.

Ακολουθεί η αναλυτική παρουσίαση του Εγχειριδίου του ΕΣΔΠ του Ιδρύματος:

 

Το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Πειραιώς πιστοποιήθηκε με απόφαση της ΑΔΙΠ για το διάστημα από 1/10/2019 έως 30/9/2023, η οποία λήφθηκε μετά τη σύνταξη Έκθεσης από Επιτροπή Εξωτερικών Αξιολογητών.