Όραμα και Αποστολή Πανεπιστημίου

Όραμα και Αποστολή Πανεπιστημίου

ΜΟ.ΔΙ.Π

Το Όραμα του Πανεπιστημίου Πειραιώς είναι:

να είναι ένα Ίδρυμα διεθνούς κύρους στο σύγχρονο Ακαδημαϊκό Χάρτη και να αναγνωρίζεται για:

την αριστεία στην εκπαίδευση και την έρευνα,
την παραγωγή. διάδοση και εφαρμογή γνώσης αιχμής,
τον ηγετικό του ρόλο στη διαμόρφωση αξιών και στην αντιμετώπιση σύγχρονων επιστημονικών, κοινωνικών και οικονομικών προκλήσεων.

H αποστολή του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στο πλαίσιο που εξ αρχής του ανέθεσε η Ελληνική Πολιτεία, είναι να εκπαιδεύει, να παράγει νέα γνώση, να καλλιεργεί το πνεύμα των νέων, να προάγει τις αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της προσφοράς στις υποθέσεις της Ελλάδας. Ειδικότερα, η αποστολή του Πανεπιστημίου είναι:

  1. Να παράγει και να μεταδίδει τη γνώση με την έρευνα και τη διδασκαλία, να προετοιμάζει τους φοιτητές για την εφαρμογή της σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ζωής,
  2. Να παρέχει υψηλού επιπέδου ανώτατη εκπαίδευση και να συμβάλλει στη διά βίου μάθηση με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, περιλαμβανομένης και της διδασκαλίας από απόσταση, με βάση την επιστημονική και τεχνολογική έρευνα στο ανώτερο επίπεδο ποιότητας, σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα κριτήρια,
  3. Να προωθεί την αριστεία στην εκπαίδευση και την αξιοποίηση της γνώσης, με στόχο τη διάπλαση επιστημόνων με αξίες,
  4. Να αναπτύσσει και να υποστηρίζει την έρευνα για την αντιμετώπιση των προκλήσεων σε τομείς αιχμής,
  5. Να συμβάλλει στην πρόοδο της επιχειρηματικότητας και στην ανάπτυξη της καινοτομίας,
  6. Να προάγει την εξωστρέφεια και τη συνεργασία με ακαδημαϊκούς, ερευνητικούς, κοινωνικούς και άλλους φορείς, για την ανάπτυξη του Ιδρύματος και της κοινωνίας,
  7. Να λειτουργεί ως πόλος αναφοράς, πεδίο γόνιμου διαλόγου και ελεύθερης ανάπτυξης ιδεών για το τοπικό και εθνικό οικονομικό και κοινωνικό οικοσύστημα.

Στο πλαίσιο της παραπάνω αποστολής του, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς παρέχει ποιοτική και ολοκληρωμένη εκπαίδευση, εναρμονιζόμενη με τις σύγχρονες τάσεις της επιστήμης, της τεχνολογίας και της διεθνούς επιστημονικής πρακτικής.