Πολιτική Ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας

ΜΟ.ΔΙ.Π

Σύμφωνα με το Πρότυπο για την Πιστοποίηση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) ενός Α.Ε.Ι. η πολιτική διασφάλισης ποιότητας αποτελεί το βασικό κείμενο, το οποίο θέτει τις αρχές λειτουργίας του συγκεκριμένου συστήματος και της συνεχούς βελτίωσης του Ιδρύματος, καθώς και της υποχρέωσής του για δημόσια λογοδοσία.

Στηρίζει την ανάπτυξη μιας κουλτούρας ποιότητας σύμφωνα με την οποία όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στο εσωτερικό του Ιδρύματος αναλαμβάνουν ευθύνη για την ποιότητα και συμμετέχουν στη διασφάλισή της. Με άλλα λόγια, στο πλαίσιο της παγίωσης κουλτούρας ποιότητας οι ενδιαφερόμενες ομάδες καλούνται να λάβουν γνώση του περιεχομένου της ποιότητας και των αξιών που αυτή υπαγορεύει εφαρμόζοντάς τες στις καθημερινές τους πρακτικές. Χαρακτηριστικό στοιχείο της πολιτικής ποιότητας συνιστά ο επίσημος χαρακτήρας της που θεμελιώνεται σε μια αντίστοιχη διαχειριστική λογική, ενώ δημοσιοποιείται, εξασφαλίζοντας την ενεργό συμμετοχή και τη διαφάνεια.

Με αφετηρία τα παραπάνω, η πολιτική ποιότητας πραγματοποιείται με:

  • τη δέσμευση για συμμόρφωση με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο του Ιδρύματος,
  • τη θέσπιση, ανασκόπηση, επανασχεδιασμό και επαναπροσδιορισμό των στόχων της διασφάλισης ποιότητας, οι οποίοι βρίσκονται σε πλήρη εναρμόνιση με τη στρατηγική του Ιδρύματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο τρόπος με τον οποίο η πολιτική ποιότητας σχεδιάζεται, εγκρίνεται, εφαρμόζεται, παρακαολουθείται και αναθεωρείται αποτελεί μια από τις κομβικές διεργασίες του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας.

Οι ενδιαφερόμενες ομάδες μπορούν να μάθουν περισσότερα για την πολιτικής ποιότητας του Πανεπιστημίου Πειραιώς ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: