Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ασφαλείας στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

  • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 20242311/17-04-2024
  • Προϋπολογισμός (€): 221.264,79€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%
  • Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 15-05-2024, ημέρα Τετάρτη
  • Ώρα Διενέργειας: 15:00
  • Διακήρυξη
Κατηγορίες
Αναζήτηση
Search

Πρόσφατες Ανακοινώσεις