Ηλεκτρονική Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Στο Πανεπιστήμιο λειτουργούν συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης για την παροχή υπηρεσιών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning). Μέσω των συστημάτων αυτών, τα οποία λειτουργούν υπό την εποπτεία και με την επιμέλεια των Ακαδημαϊκών Τμημάτων, παρέχεται πρόσβαση σε ανακοινώσεις, σημειώσεις, εργασίες και λοιπό εκπαιδευτικό υλικό.

Το σύστημα που εξυπηρετεί τους φοιτητές του τμήματος Πληροφορικής βρίσκεται στη διεύθυνση  gunet2.cs.unipi.gr

Το σύστημα που εξυπηρετεί τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων βρίσκεται στη διεύθυνση  evdoxos.ds.unipi.gr

Το κεντρικό σύστημα e-learning  του Πανεπιστημίου, στο οποίο έχουν πρόσβαση οι φοιτητές των υπολοίπων τμημάτων, λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση  eclass.unipi.gr