Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού και Διοικητικής Μέριμνας

Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού και Διοικητικής Μέριμνας

Αρμοδιότητες

 • Ο χειρισμός όλων των θεμάτων που αφορούν στη διαδικασία προκήρυξης, διορισμού ή πρόσληψης, μονιμοποίησης και εν γένει υπηρεσιακής κατάστασης του διοικητικού προσωπικού κάθε κατηγορίας και με οποιαδήποτε σχέση.

 • Η έκδοση των σχετικών πράξεων, η χορήγηση των πάσης φύσεως αδειών.

 • Η έκδοση πράξεων μισθολογικών κλιμακίων και επιδομάτων.

 • Η έκδοση και θεώρηση των βιβλιαρίων νοσηλείας και η τήρηση του μητρώου διοικητικού προσωπικού.

 • Η παρακολούθηση της σχετικής προς τα θέματα του διοικητικού προσωπικού νομοθεσίας και η ενημέρωση όλων των υπηρεσιών του ιδρύματος.

 • Η έκδοση πιστοποιητικών και υπηρεσιακών ταυτοτήτων.

 • Η μέριμνα για τη δακτυλογράφηση και την αναπαραγωγή εγγράφων και εντύπων.

 • Ο συντονισμός του βοηθητικού προσωπικού (κλητήρες, καθαρίστριες) των οδηγών του τηλεφωνικού κέντρου.

 • Η διάθεση ενημερωτικών φυλλαδίων και οδηγιών σε θέματα που αφορούν το Ίδρυμα.

 • Η μέριμνα για τη φύλαξη και το καθαρισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ιδρύματος.

 • Η βεβαίωση από τον προϊστάμενο ή το νόμιμο αναπληρωτή του της ακρίβειας αντιγράφων, φωτοαντιγράφων ή φωτοτυπιών οποιονδήποτε εγγράφων και γενικά δικαιολογητικών ύστερα από αντιπαραβολή τους με το επιδεικνυόμενο σχετικό πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο.

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Τμήμα Ιδιότητα Τηλέφωνο Γραφείο E-mail
Ιωαννίδου Αικατερίνη Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού Και Διοικητικής Μέριμνας ΠΕ Διοικ.-Οικ.  +30 210 4142219 415/ΚΕΚΤ kathioan@unipi.gr
Καλούδη Ειρήνη Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού Και Διοικητικής Μέριμνας ΠΕ Διοικ.-Οικ.  +30 210 4142218 415/ΚΕΚΤ eirkal@unipi.gr
Τοκάρτσικ Άννα Ελζμπιέτα Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού Και Διοικητικής Μέριμνας ΔΕ Διοικ.-Οικ.  +30 210 4142217 415/ΚΕΚΤ a.tokartsik@unipi.gr