Τμήμα Προμηθειών

Τμήμα Προμηθειών

Γενική Περιγραφή – Στόχοι

Με τον όρο ‘Προμήθειες‘ εννοούνται όλες οι αγορές που αφορούν σε αγαθά, έργα και υπηρεσίες, που θεωρούνται απαραίτητα για τη λειτουργία του Πανεπιστημίου. Οι προμήθειες αυτές πραγματοποιούνται μέσω διαδικασιών σύμφωνων με την ισχύουσα νομοθεσία. Κύριος στόχος αυτών των διαδικασιών είναι η εύρεση της καταλληλότερης και πιο συμφέρουσας προσφοράς. Στη συγκεκριμένη σελίδα παρουσιάζονται σφαιρικά και συνοπτικά οι διαδικασίες που ακολουθούνται για την προμήθεια υλικών/υπηρεσιών με στόχο την αποτύπωση των διαδικασιών, τη διευκόλυνση των χρηστών καθώς και άμεση πρόσβαση των ενδιαφερόμενων στην πληροφορία.

Αρμοδιότητες Τμήματος

Η συγκέντρωση των υποβαλλομένων αιτημάτων, η επεξεργασία και κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος προμηθειών, ως και η υποβολή του για έγκριση αρμοδίως.

Η διενέργεια διαγωνισμών, σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία.

Η παραλαβή των προμηθευμένων ειδών του Ιδρύματος, η χρέωση στα οικία βιβλία, η χρέωση των μη αναλωσίμων στις υπηρεσίες και τους υπευθύνους, η έκδοση δελτίων εισαγωγής- εξαγωγής.

Η εκποίηση του άχρηστου υλικού ή η καταστροφή του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η φροντίδα για τη λειτουργία αποθήκης και η μέριμνα για την απογραφή της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ιδρύματος.

Η παρακολούθηση εκτελέσεως του προγράμματος προμηθειών και η υποβολή των σχετικών απολογιστικών στοιχείων.

Η διαφύλαξη των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής σε διαγωνισμό και εγγυητικών επιστολών συμμετοχής σε διαγωνισμό και εγγυητικών επιστολών καλής εκτελέσεως και η επιστροφή τους, αφού προσκομισθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως, ή πλήρους εκτελέσεως το αντικειμένου της συμβάσεως αντίστοιχα.

Η διεκπεραίωση των διαδικασιών προμήθειας εφοδίων από το εξωτερικό, η μέριμνα για τον εκτελωνισμό των ειδών που εισάγονται από την αλλοδαπή και η μέριμνα για τη χορήγηση δασμολογικής απαλλαγής.

Η τήρηση των αναγκαίων βιβλίων και στοιχείων.

Η διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας, η μέριμνα για την εκμίσθωση ή μίσθωση ακινήτων και η τήρηση των σχετικών φακέλων. Η μέριμνα για την αποδοχή ή αποποίηση κληρονομιών, κληροδοτημάτων ή δωρεών. Η μέριμνα για την επισκευή και συντήρηση της περιουσίας του Ιδρύματος σε συνεργασία με το Τμήμα Τεχνικών Έργων.