Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων πρακτικής άσκησης 2022 – 2023

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για την Πρακτική́ ΑΣΚΗΣΗ (2022-2023)

Παρακαλούνται οι φοιτητές του 8ου εξάμηνου και οι επί πτυχίω φοιτητές, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης (μέσω ΕΣΠΑ) που θα πραγματοποιηθεί τους μήνες Ιούνιο – Σεπτέμβριο του 2023, να καταχωρήσουν την αίτησή τους στο E-PRAKTIKI, στη διεύθυνση https://praktiki.unipi.gr/e-praktiki/pa_index (επιλέγετε ΦΟΙΤΗΤΕΣ και μετά́ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ), συνοδευόμενη από́:

  1. Βιογραφικό́ σημείωμα
  2. Κατάσταση αναλυτικής βαθμολογίας (ως την εξεταστική́ περίοδο του Σεπτέμβριου 2022) – η οποία να εκδοθεί́ αποκλειστικά́ ηλεκτρονικά́ (με print screen) από́ τη διεύθυνση http://sis-portal.unipi.gr/
  3. Αποδεικτικά ΑΜΚΑ και ΑΦΜ

Η υποβολή αιτήσεων θα ξεκινήσει την Δευτέρα  13 Μαρτίου 2023 και θα διαρκέσει έως και την Κυριακή  26 Μαρτίου 2023. Στο πρόγραμμα εντάσσονται οι φοιτητές του 8ου εξάμηνου οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους σε τουλάχιστον 30 μαθήματα και οι επί πτυχίω φοιτητές με την προϋπόθεση να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους σε τουλάχιστον 38 μαθήματα. Προτεραιότητα δίνεται στους φοιτητές του 8ου εξάμηνου και οι εναπομείναντες κενές θέσεις θα καλυφθούν από τους επί πτυχίω φοιτητές.

Η επιλογή́ των φοιτητών  γίνεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

  • Αριθμός μαθήματων (Α.Μ.) στα οποία έχουν εξεταστεί́ επιτυχώς ως και την εξεταστική́ περίοδο του Σεπτεμβρίου του προηγούμενου ακαδημαϊκού́ έτους (συντελεστής βαρύτητας 50%)
  • Μέσος όρος (Μ.Ο.) βαθμολογίας μαθημάτων ως και την εξεταστική́ περίοδο του Σεπτεμβρίου του προηγούμενου ακαδημαϊκού́ έτους (συντελεστής βαρύτητας 50%)

Για κάθε φοιτητή́ προκύπτει ένα τελικό́ αποτέλεσμα, το οποίο παρουσιάζεται σε προσωρινή́ λίστα κατάταξης επιτυχόντων – επιλαχόντων. Εντός 5 ημέρων από́ την ανάρτηση των αποτελεσμάτων παρέχεται δικαίωμα ένστασης. Μετά την παρέλευση των 5 ημέρων οριστικοποιούνται τα αποτελέσματα.
Οι φοιτητές οι οποίοι θα επιλέγουν, θα πρέπει να αντικαταστήσουν ένα από́ τα δυο μαθήματα επιλογής του 8ου εξάμηνου που έχουν αρχικά επιλέξει με το μάθημα της πρακτικής άσκησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλεύονται την ιστοσελίδα της πρακτικής άσκησης praktiki.unipi.gr (Συχνές Ερωτήσεις) ή/και να επικοινωνούν με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης στην ηλεκτρονική́ διεύθυνση praktiki@unipi.gr.

Για θέματα τεχνικής υποστήριξης, παρακαλώ́ επικοινωνήστε με το Helpdesk της Πρακτικής Άσκησης στο cmak@unipi.gr και στο τηλέφωνο 210 414 2532.

Επίκουρος Καθηγητής Μάρκος Τσελεκούνης

Επιστημονικός Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

Κατηγορίες
Αναζήτηση
Search

Πρόσφατες Ανακοινώσεις