Ανακοινώσεις Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Πρακτική Άσκηση 2023-2024

Παρακαλούνται οι φοιτητές του 8ου εξάμηνου και οι επί πτυχίω φοιτητές, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης (μέσω ΕΣΠΑ), να καταχωρήσουν την αίτησή τους στο E-PRAKTIKI, στη διεύθυνση https://praktiki.unipi.gr/e-praktiki/pa_index (επιλέγετε ΦΟΙΤΗΤΕΣ και μετά́ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ), συνοδευόμενη από́:

  1. Βιογραφικό́ σημείωμα
  2. Κατάσταση αναλυτικής βαθμολογίας (ως την εξεταστική́ περίοδο του Σεπτέμβριου 2023) – η οποία να εκδοθεί́ αποκλειστικά́ ηλεκτρονικά́ (με print screen) από́ τη διεύθυνση http://sis-portal.unipi.gr/
  3. Αποδεικτικά ΑΜΚΑ και ΑΦΜ

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων 2023-2024, ενώ ακολούθως μπορείτε να βρείτε και ένα Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα.

Κατηγορίες
Αναζήτηση
Search

Πρόσφατες Ανακοινώσεις