Εσωτερική Αξιολόγηση

Εσωτερική Αξιολόγηση

ΜΟ.ΔΙ.Π

Η αξιολόγηση συνιστά «εργαλείο» στο πλαίσιο της επιδίωξης για διασφάλιση ποιότητας στα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Ως γενικότερη έννοια συναντάται στην καθημερινή ζωή λαμβάνοντας τη μορφή μιας ασύνειδης, τις περισσότερες φορές, γνωστικής και συναισθηματικής διεργασίας, στην οποία επιδίδονται τα άτομα, προκειμένου να αποδώσουν μια αξία σε πρόσωπα και πράγματα, που τα περιβάλλουν. Στο χώρο της εκπαίδευσης, συνηθέστερα συνδέεται με την αξιολόγηση των εκπαιδευομένων ως εργαλείο αποτίμησης του επιπέδου γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε συσχετισμό με τους διδακτικούς στόχους που τίθενται πριν την έναρξη των εκπαιδευτικών φαινομένων (Πετροπούλου, Κασιμάτης, Ρετάλης, 2015). Εντούτοις, το πεδίο της εκπαιδευτικής αξιολόγησης είναι σαφώς πιο διευρυμένο και πολυδιάστατο.

 Σε σχετική έκθεση των Ηνωμένων, για την αξιολόγηση, Εθνών (UNEG, Norms for Evaluation in the UN System), τονίζεται πως η αξιολόγηση, ως τμήμα ενός συμπαγούς κανονιστικού και επιστημονικού πλαισίου, είναι «η όσο το δυνατόν πιο συστηματική και αμερόληπτη εκτίμηση μιας δραστηριότητας, ενός πρότζεκτ, ενός προγράμματος, μιας στρατηγικής, μιας πολιτικής, ενός πεδίου, ενός τομέα, ενός θέματος, μιας ιδρυματικής απόδοσης κτλ.. Αναλύει το επίπεδο υλοποίησης τόσο των αναμενόμενων, όσο και των μη αναμενόμενων αποτελεσμάτων, εξετάζοντας την αλληλουχία τους, τις διαδικασίες, τους παράγοντες του πλαισίου και την αιτιότητα, μέσω της χρήσης κριτηρίων όπως η συνάφεια, η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα, ο αντίκτυπος και η βιωσιμότητα. Οφείλει δε να παράσχει φερέγγυα, εποικοδομητική ενημέρωση, βασισμένη σε αποδεικτικά στοιχεία, και υπαγορεύει προσαρμογή των συστάσεων και των υποδείξεων της στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων των οργανισμών και των ενδιαφερόμενων ομάδων.»

Η εσωτερική αξιολόγηση πραγματοποιείται από αξιολογητές που ανήκουν στον οργανισμό που υλοποιεί το υπό αξιολόγησιν πρόγραμμα και συχνά συγχέεται με την έννοια της αυτοαξιολόγησης που διενεργείται από τους συντελεστές του ίδιου του προγράμματος.

Σε συνέχεια παρατίθεται η τελευταία Έκθεση Αυτοαξιολόγησης του Πανεπιστημίου μας, καθώς και εργαλεία για την αξιολόγηση  επιμέρους λειτουργιών του Πανεπιστημίου:

Τελική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2015)