Ηλεκτρονική εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Στο Πανεπιστήμιο λειτουργούν, υπό την εποπτεία και με την επιμέλεια των Ακαδημαϊκών Τμημάτων συστήματα εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής μάθησης, τα οποία υποστηρίζουν το εκπαιδευτικό έργο και φιλοξενούνται από το Τμήμα Μηχανοργάνωσης στη διεύθυνση https://eclass.unipi.gr/. Σε αυτά αναρτώνται σημειώσεις, ανακοινώσεις και λοιπό εκπαιδευτικό υλικό. Ενημέρωση για τη χρήση τους παρέχεται από τους διδάσκοντες. Πλέον του κεντρικού συστήματος eclass, ορισμένα Ακαδημαϊκά Τμήματα όπως το Τμήμα Πληροφορικής και το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων διαθέτουν επίσης τμηματικά συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης τα οποία είναι προσβάσιμα στις διευθύνσεις https://gunet2.cs.unipi.gr/ και https://evdoxos.ds.unipi.gr/ αντίστοιχα.