Τμήμα Τεχνικών Έργων

Τμήμα Τεχνικών Έργων

Αρμοδιότητες Τμήματος

Η υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση των προγραμμάτων που αφορούν τα τεχνικά έργα του Ιδρύματος.

Η σύνταξη των αρχιτεκτονικών, στατικών και ηλεκτρομηχανολογικών μελετών.

Η ανάθεση εκπόνησης μελετών σε τρίτους και ο έλεγχος αυτών.

Η υποβολή εισηγήσεων στο Τεχνικό Συμβούλιο, για θέματα της αρμοδιότητάς του.

Η τήρηση του αρχείου μελετών.

Η υλοποίηση του προγράμματος για την ανέγερση κτιρίων ή τη διαμόρφωση των υπαρχόντων.

Η προκήρυξη και η διενέργεια των διαγωνισμών για την ανάδειξη εργοληπτικών αναδόχων εκτέλεσης έργων και η κατάρτιση των κατασκευαστικών συμβάσεων.

Η επίβλεψη των έργων που εκτελούνται, η επιμέτρηση, η έγκριση των λογαριασμών, η σύνταξη των συγκριτικών πινάκων και των πρωτοκόλλων καθορισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών, η παραλαβή έργων, ως και κάθε εργασία που απορρέει από την εφαρμογή της σχετικής με το θέμα αυτό νομοθεσίας.

Η ανάθεση εκτέλεσης μικρών έργων.

Η επισκευή και συντήρηση πάσης φύσεως εξοπλισμού και κτιριακών εγκαταστάσεων, η επισκευή και συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων καθώς και των έργων υποδομής.

Η προμήθεια του υλικού που επιβάλλεται μόνο από έκτακτες και απρόβλεπτες ανάγκες για την επισκευή και συντήρηση του ανωτέρω εξοπλισμού.

Λειτουργία αποθήκης αναλώσιμου και μη ηλεκτρομηχανολογικού και λοιπού υλικού.

Η τήρηση των αναγκαίων βιβλίων και στοιχείων.