Μήνυμα Προέδρου

Γεώργιος Ευθύμογλου, Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων
MHNYMA TΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Σας καλωσορίζουμε στον ιστοχώρο του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Κύριος στόχος του ιστοχώρου είναι η ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων σχετικά με τις ακαδημαϊκές, ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες του Τμήματος.

Το Τμήμα καλύπτει, μέσω των προγραμμάτων σπουδών και της διεξαγόμενης ερευνητικής δραστηριότητας των μελών ΔΕΠ και ΕΔΙΠ, σημαντικούς τομείς του ευρέως και ραγδαία αναπτυσσόμενου πεδίου των Ψηφιακών Συστημάτων και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Πιο συγκεκριμένα, καλύπτονται οι τομείς των πληροφοριακών συστημάτων, της ανάλυσης δεδομένων, των λειτουργικών συστημάτων, της τεχνητής νοημοσύνης, της κυβερνοασφάλειας, των ευρυζωνικών (ασύρματων και οπτικών) δικτύων, των ψηφιακών/δικτυακών υπηρεσιών, των ενσωματωμένων συστημάτων, της βιοϊατρικής και της ψηφιακής υγείας, των συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης καθώς και η τεχνοοικονομική διοίκηση ψηφιακών συστημάτων.

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (Π.Π.Σ.) του Τμήματος διαρκεί οκτώ ακαδημαϊκά εξάμηνα και διακρίνεται στις παρακάτω κατευθύνσεις σπουδών: την κατεύθυνση «Τηλεπικοινωνίες & Δίκτυα» (Τ&Δ), την κατεύθυνση «Συστήματα Λογισμικού & Δεδομένων» (ΣΛΔ), την κατεύθυνση «Υπολογιστικές Υποδομές & Υπηρεσίες» (ΥΥΥ), την οριζόντια κατεύθυνση «Ασφάλεια» (ΑΣΦ) και την οριζόντια κατεύθυνση «Παιδαγωγική & Διδακτική Ικανότητα» (ΠΔΙ). Το ΠΠΣ του Τμήματος αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων και έχει σχεδιαστεί για να προετοιμάζει επιστήμονες ικανούς να αντιμετωπίζουν με επιτυχία τα σύνθετα προβλήματα ανάπτυξης, εφαρμογής και διαχείρισης συστημάτων και υπηρεσιών της σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας. Επιπλέον, οι πτυχιούχοι του Τμήματος έχουν πλήρως κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα για το Δημόσιο Τομέα στον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής.

Στο Τμήμα λειτουργούν τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.): 
 1. Το Π.Μ.Σ. “Πληροφοριακά Συστήματα & Υπηρεσίες” (MSc in Information Systems and Services) το οποίο περιλαμβάνει τρεις κατευθύνσεις:
  • Κατεύθυνση 1η: Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα (Advanced Information Systems)
  • Κατεύθυνση 2η: Μεγάλα Δεδομένα και Αναλυτική (Big Data and Analytics)
  • Κατεύθυνση 3η: Πληροφορική Διακυβέρνηση (IT Governance)
 2. Το Π.Μ.Σ. “Ηλεκτρονική Μάθηση” (MSc in e-Learning).
 3. Το Π.Μ.Σ. “Ψηφιακές Επικοινωνίες & Δίκτυα” (MSc in Digital Communications and Networks).
 4. Το Π.Μ.Σ. “Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων” (MSc in Digital Systems Security).
 5. Το Π.Μ.Σ. “Τεχνοοικονομική Διοίκηση Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων” (ΜSc in Technoeconomic Management of Telecommunication Systems).
 6. Το Π.Μ.Σ. “Δίκαιο και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών” (MSc in Law and Information and Communication Technologies).
 7. Το Π.Μ.Σ. “Κλιματική Κρίση και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών” (MSc in Climate Crisis and Information and Communication Technologies).
 8. Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων συμμετέχει στο Διιδρυματικό Π.Μ.Σ. «Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας – Πληροφορική της Υγείας». Το Π.Μ.Σ. οργανώνεται από τα Τμήματα Νοσηλευτικής και Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τα Τμήματα Ψηφιακών Συστημάτων, Πληροφορικής και Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
 9. Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων συμμετέχει στο Διιδρυματικό Π.Μ.Σ. «Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας και Αναλυτική». Το Π.Μ.Σ. οργανώνεται από το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου και από το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
 10. Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων και το ΙΠ&Τ του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη».

Το Τμήμα παρέχει επίσης τη δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής σε κάθε πτυχιούχο ελληνικού ή αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου της αλλοδαπής που διαθέτει τα απαιτούμενα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα.

Στο Τμήμα λειτουργούν τα ακόλουθα ερευνητικά εργαστήρια «Δικτυοκεντρικών Συστημάτων & Υπηρεσιών»«Ψηφιακών Υπηρεσιών Υγείας»«Δικτύων Τηλεπικοινωνιών & Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών»«Ασφάλειας Συστημάτων»«Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων»«Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση & τη Μάθηση»«Ευφυών Συστημάτων & Τεχνολογιών Πολυμέσων»«Tεχνητής Νοημοσύνης»«Yπολογιστικής Βιοϊατρικής»«Συστημάτων & Πολιτικών Περιβάλλοντος & Ενέργειας».

Καλή Πλοήγηση!

Καθηγητής Γεώργιος Ευθύμογλου

Πρόεδρος Τμήματος

Κατηγορίες
Αναζήτηση
Search

Πρόσφατες Ανακοινώσεις