Τμήμα Προπτυχιακών Σπουδών

Τμήμα Προπτυχιακών Σπουδών

Αρμοδιότητες

  • Η συγκέντρωση και παρακολούθηση κάθε τροποποίησης των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών όλων των τμημάτων, η κατάρτιση των ωρολογίων προγραμμάτων και των προγραμμάτων εξετάσεων και η μέριμνα για το διοικητικό συντονισμό της εκπαιδευτικής λειτουργίας των Τμημάτων, ιδιαίτερα σε θέματα που αναφέρονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα, στην πραγματοποίηση των εξετάσεων κλπ.

  • Η μέριμνα για την έγκαιρη ετοιμασία και δημοσίευση των οδηγών σπουδών των τμημάτων.

  • Ο συντονισμός των διαδικασιών που αφορούν στις εγγραφές, μετεγγραφές και κατατακτήριες εξετάσεις των φοιτητών και η επίλυση των θεμάτων που ανακύπτουν.

  • Η μελέτη των χρησιμοποιουμένων από τα ακαδημαϊκά τμήματα εντύπων που αφορούν στους φοιτητές (ταυτότητες, δηλώσεις μαθημάτων κλπ.) και η σχεδίαση ενιαίων και τυποποιημένων κατά περίπτωση μορφών τους.

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Τμήμα Ιδιότητα Τηλέφωνο Γραφείο E-mail
Χαλατσάκη Ελένη Τμήμα Προπτυχιακών Σπουδών ΠΕ Πληροφορικής  +30 210 4142345 342/ΚΕΚΤ echal@unipi.gr