Υποβολή Πρότασης

Υποβολή Πρότασης

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 1. Η ένταξη ενός εκπαιδευτικού προγράμματος στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Κέντρου προϋποθέτει την υποβολή σχετικής πρότασης-αίτησης και την έγκρισή της από το Συμβούλιο.
  Η υποβολή πρότασης προς έγκριση έχει συγκεκριμένη δομή και πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής φόρμας, η οποία θα βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Κέντρου και περιλαμβάνει:
  Τίτλο προγράμματος
 2. Θεματικό πεδίο
 3. Στοιχεία Επιστημονικού Υπευθύνου, όπου θα τεκμηριώνεται η συνάφεια με το προτεινόμενο έργο
 4. Ομάδα στόχο
 5. Απαιτούμενα τυπικά προσόντα και όρους συμμετοχής
 6. Συνολική διάρκεια
 7. Μέθοδο υλοποίησης (δια ζώσης, εξ αποστάσεως, μικτή) και διαδικασίες παρακολούθησης
 8. Σκοπό
 9. Διδακτικές ενότητες και διάρκεια αυτών
 10. Τύπο χορηγούμενου πιστοποιητικού
 11. Ιδιότητες και προσόντα εκπαιδευτών
 12. Κόστος συμμετοχής
 13. Συνεργαζόμενους φορείς (εφόσον υπάρχουν) και σχέδιο σχετικού συμφωνητικού

Οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι, υποβάλλουν μαζί με την πρόταση τον Οδηγό Σπουδών του Προγράμματος (κατεβάστε το υπόδειγμα του Οδηγού Σπουδών) και την ανάλυση του ενδεικτικού προϋπολογισμού (κατεβάστε το υπόδειγμα προϋπολογισμού).

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το Έντυπο Υποβολής Πρότασης