Το τμήμα μας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ WEBSITE ICON

Λίγα λόγια για το τμήμα

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων έχει ως αποστολή να εκπαιδεύσει νέους επιστήμονες σε τεχνολογίες αιχμής που εντάσσονται σε διαφορετικές κατευθύνσεις σπουδών και αφορούν τα πληροφοριακά συστήματα, την τεχνολογία λογισμικού, την ανάλυση δεδομένων, την τεχνητή νοημοσύνη, τις τηλεπικοινωνίες, τα δίκτυα, την κυβερνοασφάλεια και την ιδιωτικότητα, την υπολογιστική βιοϊατρική, τα πολυμέσα, και τις ψηφιακές τεχνολογίες στην εκπαίδευση και στη διακυβέρνηση. Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) έχει σκοπό τη δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην ανάπτυξη, υλοποίηση και διαχείριση συστημάτων σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας, αλλά και τη μόρφωση τους ώστε να ενισχύεται η κριτική σκέψη, η ακρίβεια στην έκφραση και η θεωρητική σκέψη.

Μαθησιακοί Στόχοι και δεξιότητες

Οι μαθησιακοί στόχοι του ΠΠΣ είναι η γνώση και κατανόηση όλων εκείνων των τεχνολογιών με τις οποίες δημιουργούμε λογισμικό, τηλεπικοινωνιακό υλικό, δικτυακές συνδέσεις και υπηρεσίες, η εξοικείωση των φοιτητών με αλγορίθμους και πολυπλοκότητα, πρωτόκολλα διαδικτύου και διαχείριση δικτύων, η δημιουργία εφαρμογών και υπηρεσιών , καθώς και η εξοικείωση τους με μεθοδολογίες ανάλυσης και διαχείρισης επικινδυνότητας με στόχο τη σχεδίαση και ανάπτυξη ασφαλών συστημάτων. Τα εργαστηριακά μαθήματα έχουν σκοπό την εμβάθυνση στον προγραμματισμό, τα λειτουργικά συστήματα, τις βάσεις δεδομένων, τη σχεδίαση και την προσομοίωση τηλεπικοινωνιακών δικτύων και συστημάτων. Με την ολοκλήρωση του ΠΠΣ οι φοιτητές θα μπορούν να αναλύουν και να αξιολογούν τις απαιτήσεις ενός συστήματος καθώς και να θέτουν προδιαγραφές και να σχεδιάζουν ολοκληρωμένες λύσεις. Εργαστηριακά μαθήματα και εργασίες έχουν σκοπό την πρακτική ενασχόληση των φοιτητών με τον σχεδιασμό και υλοποίηση διαδικτυακών εφαρμογών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, τη διασύνδεση βάσεων δεδομένων, τη χρήση νεφοϋπολογιστικών μεθόδων, την επεξεργασία σήματος και εικόνας, την ασφάλεια δικτυακών και πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογές με χρήση μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης.

Οι φοιτητές του Τμήματος αποκτούν δεξιότητες όπως: κατανοούν τη χαμηλού επιπέδου λειτουργία υπολογιστικών συστημάτων, κατανοούν και αξιολογούν τη δομή και λειτουργία λειτουργικών συστημάτων, αναλύουν, σχεδιάζουν, υλοποιούν και αξιολογούν εφαρμογές λογισμικού με βάση τις αρχές διαδικαστικού και αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού και με χρήση γλωσσών προγραμματισμού, αναλύουν και σχεδιάζουν σχεσιακές βάσεις δεδομένων, αξιοποιούν και αξιολογούν συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων και συστατικών αυτών, εφαρμόζουν κριτικά μεθοδολογίες ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων, κατέχουν θεωρητική γνώση δομών δεδομένων και έχουν ικανότητα υλοποίησης δομών στα πλαίσια υλοποίησης λογισμικού υπό συγκεκριμένες λειτουργικές και μη-λειτουργικές απαιτήσεις λογισμικού, κατανοούν τη λειτουργία και αξιολόγηση επίδοσης πρωτοκόλλων δικτύων και διαδικτύου, κατανοούν τις αρχές διάδοσης ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων και τη διάκριση τύπων κεραιών, σχεδιάζουν και αξιολογούν ασύρματες επίγειες και δορυφορικές ζεύξεις καθώς και ευρυζωνικά τηλεπικοινωνιακά συστήματα, μαθαίνουν ψηφιακές τεχνολογίες για εξ αποστάσεως εκπαίδευση, δημιουργούν συστήματα ψηφιακής μάθησης και αναπτύσσουν εφαρμογές εκπαιδευτικού λογισμικού, επιλέγουν τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας ώστε τα συστήματα ή οι υπηρεσίες να προστατεύονται από τις πιθανές κακόβουλες ενέργειες και επιθέσεις. 

Επαγγελματικά δικαιώματα και Παιδαγωγική επάρκεια

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς έχουν εξειδικεύσεις σε διάφορους τομείς των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και εργάζονται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με την από 11/04/2019 απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων και την από 13/05/2019 απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς, σχετικά με την απόκτηση της βασικής παιδαγωγικής και διδακτικής θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής εξάσκησης στο Ειδικό Αντικείμενο (ΠΕ86, Πληροφορική) από το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, ισχύουν τα παρακάτω:

 1. Δημιουργείται μια νέα οριζόντια κατεύθυνση στο ΠΠΣ, με τίτλο Παιδαγωγικές και Διδακτικές Ικανότητες (ΠΔΙ), με εννέα (9) μαθήματα (ένα (1) Κορμού και οκτώ (8) Επιλογής).
 2. Οι τίτλοι τριών (3) υπαρχόντων μαθημάτων του ΠΠΣ, που συμπεριελήφθησαν στην Κατεύθυνση ΠΔΙ, τροποποιούνται προκειμένου να αποτυπώνουν ακριβέστερα την ύλη των μαθημάτων. Η αντιστοίχιση με τους προηγούμενους τίτλους είναι η εξής:
  • Το Μάθημα του 6ου εξαμήνου με τίτλο «ΨΣ-707 Εφαρμογές Ψηφιακών Μέσων στην Εκπαίδευση» μετονομάζεται σε «ΨΣ-732-ΠΔΙ Εκπαιδευτική Τεχνολογία» 
  • Το Μάθημα του 7ου εξαμήνου με τίτλο «ΨΣ-728 Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός» μετονομάζεται σε «ΨΣ-733-ΠΔΙ Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός STEM»
 3. Το Μάθημα του 8ου εξαμήνου με τίτλο «ΨΣ-702 Διδακτική Ψηφιακών Τεχνολογιών» μετονομάζεται σε «ΨΣ-734-ΠΔΙ Διδακτική της Πληροφορικής» 3) Εξασφαλίζουν την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια όσοι εκ των πτυχιούχων παρακολούθησαν και εξετάστηκαν επιτυχώς σε έξι (6) μαθήματα ΠΔΙ (1 Κορμού και 5 Επιλογής), σύνολο 30 ECTS (6*5) 
 4. Δίδεται στους φοιτητές η δυνατότητα δήλωσης επιπλέον μαθημάτων σε κάθε εξάμηνο από το 5ο ως και το 8ο ώστε να μην καταστρατηγηθεί η επιλογή μαθημάτων διαφορετικών κατευθύνσεων. Συνεπώς, δίδεται η δυνατότητα στους φοιτητές να επιλέγουν και να εξετάζονται σε περισσότερα μαθήματα από τα απολύτως απαραίτητα για την απόκτηση πτυχίου, προσθέτοντας τα υπόλοιπα στο παράρτημα διπλώματος.
 5. Η επιλογή των μαθημάτων που συνυπολογίζονται στον τελικό βαθμό του πτυχίου δεν θα συναρτάται με την πιθανή απόκτηση επάρκειας αλλά θα αποφασίζεται από τον/την φοιτητή/φοιτήτρια με δήλωση του στη Γραμματεία του Τμήματος στη φάση της ανακήρυξης. 

Διασφάλιση ποιότητας

Πολιτική ποιότητας

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων σε συνεργασία με τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.), έχει συντάξει και θέσει σε ισχύ την Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος, η οποία είναι πλήρως εναρμονισμένη με την Πολιτική Ποιότητας του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων αναγνωρίζει την ποιότητα ως κύριο μέσο για την επίτευξη υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκού και ερευνητικού έργου. Το προσωπικό και οι φοιτητές αναπτύσσουν δράσεις που συνάδουν με την πολιτική ποιότητας, σύμφωνα με τις αξίες και τους στόχους του Πανεπιστημίου και του Τμήματος.

Η Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων δηλώνει και εκφράζει τη δέσμευση του Τμήματος για τη διασφάλιση της ποιότητας των Προγραμμάτων Σπουδών που προσφέρει, αλλά και του γενικότερου έργου που επιτελεί, ανταποκρινόμενο στις διεθνείς απαιτήσεις για ποιοτική τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η Πολιτική Ποιότητας αφορά σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητος του Τμήματος, καθώς και τα μέρη εκείνα που με οποιοδήποτε τρόπο συνεργάζονται, συνδράμουν και ενδιαφέρονται για την ποιότητα του έργου του Τμήματος.

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Με βάση τα παραπάνω, το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων δεσμεύεται για την εφαρμογή Πολιτικής Ποιότητας που καθορίζει συγκεκριμένους στόχους, μέσα και διαδικασίες ποιότητας, αξιολόγησης και συνεχούς βελτίωσης, υποστηρίζοντας την ακαδημαϊκή του φυσιογνωμία, τον προσανατολισμό του και τους στόχους των προγραμμάτων σπουδών του στο διεθνές γίγνεσθαι, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του (προσωπικού και φοιτητών), την ανάπτυξη της ερευνητικής του δράσης, και της ανάπτυξης καινοτομίας, ισχυροποιώντας τη διασύνδεση του με διεθνείς φορείς και με την τοπική κοινωνία.

Για την υλοποίηση της Πολιτικής αυτής, το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων δεσμεύεται να εφαρμόσει διαδικασίες ποιότητας που διασφαλίζουν:

 • α) την καταλληλότητα της δομής και της οργάνωσης του προγράμματος σπουδών
 • β) την επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • γ) την προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου
 • δ) την καταλληλόλητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού
 • ε) την προώθηση της ποιότητας και ποσότητας του ερευνητικού έργου των μελών της ακαδημαϊκής μονάδας
 • στ) τους τρόπους σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα
 • ζ) το επίπεδο ζήτησης των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων στην αγορά εργασίας
 • η) την ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως οι διοικητικές υπηρεσίες, οι βιβλιοθήκες και οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας
  θ) τη διενέργεια της ετήσιας ανασκόπησης και εσωτερικής επιθεώρησης του συστήματος διασφάλισης ποιότητας του ΠΠΣ καθώς και τη συνεργασία της ΟΜΕΑ με τη ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος

Η Πολιτική Ποιότητας εκφράζει τη δέσμευση του Τμήματος στην αναγνώριση της ποιότητας ως κύριο μέσο για την επίτευξη υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκού και ερευνητικού έργου. Το προσωπικό και οι φοιτητές εργάζονται και συνεργάζονται σύμφωνα με τις αξίες και τους στόχους του Πανεπιστημίου και του Τμήματος, και ασπάζονται το Όραμα, την Αποστολή και τη Στρατηγική του.Υιοθετούν κοινές πολιτικές, αναγνωρίζουν καλές πρακτικές και συμμετέχουν σε διαδικασίες συνεχούς βελτίωσης.

Το πλήρες κείμενο της Πολιτικής Ποιότητας βρίσκεται εδώ.

Στοχοθεσία Ποιότητας

Στο παρακάτω έγγραφο αναγράφεται λεπτομερώς η Στοχοθεσία Ποιότητας του Τμήματος.

Πιστοποίηση
Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (Π.Π.Σ.) του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων πιστοποιήθηκε από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης το 2019. Η πιστοποίηση είναι η διαδικασία διασφάλισης ποιότητας που πραγματοποιείται με βάση συγκεκριμένα, προκαθορισμένα, διεθνώς αποδεκτά και εκ των προτέρων δημοσιοποιημένα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια και δείκτες, εναρμονισμένα με τις Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015).

Σκοπός της πιστοποίησης ενός προγράμματος σπουδών είναι η διασφάλιση της ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθώς και η αποτελεσματικότητα και διαφάνεια της συνολικής λειτουργίας των ΑΕΙ.

Τα συμπεράσματα της επιτροπής  που διεξήγε την αξιολόγηση είναι ιδιαίτερα θετικά για το τμήμα, καταξιώνουν τις επίπονες προσπάθειες όλων των συντελεστών του και προσφέρουν ταυτόχρονα κίνητρο για τη συνέχιση της λειτουργίας του σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα ποιότητας και παραγωγικότητας.

Ενδεικτικά παραθέτουμε απόσπασμα των συμπερασμάτων που περιλαμβάνονται στην αναφορά της επιτροπής εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης:

The Department closely adheres to the institutional principles (set by the University) which govern the collection of data regarding students, teaching staff, course structures, annual monitoring, assessments, progression, and completion rates.

The Department makes good use of the research funding they receive by equipping the labs to a very high standard, despite the obvious space restrictions, which affect virtually all campuses located in the centre of large capital cities.

The undergraduate program has adopted a wide range of modes of delivery (lectures, practicals, labs) and assessment methods (written and oral examinations, intermediate exercises, practical laboratory assessment, coursework). Assessment criteria and methods are communicated at the beginning of each course electronically and during the first lecture.

The research activities of the academic staff is clearly one of the strengths of the department, as evident by the number of publications in high-quality journals and reputable conferences, high number of citations, as well as research income and participation in prestigious European research projects (Horizon 2020).

To Τμήμα με Αριθμούς

Διδακτικό προσωπικό 23
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών 10
Ερευνητικά εργαστήρια 10
Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές 1.039
Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές 1.923
Διπλώματα Ευρυσιτεχνίας-πατέντες 17
Διεθνή βραβεία και διακρίσεις 61
Αναφορές (citations) 69.829
Ερευνητικά έργα (Εθνικά και Ευρωπαϊκά) 31
Έργα πληροφορικής από εταιρείες και οργανισμούς 52
Εξωτερικοί συνεργάτες έργων 118
Κατηγορίες
Αναζήτηση
Search

Πρόσφατες Ανακοινώσεις