Πρακτική Άσκηση

Πρακτική Άσκηση

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης παρέχει στους φοιτητές τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στο πλαίσιο των σπουδών τους, με απώτερο στόχο αυτοί να αποκτήσουν, πέραν της άριστης θεωρητική κατάρτισης, και εργασιακή εμπειρία. Η Πρακτική Άσκηση προσφέρεται ως μάθημα επιλογής στο πρόγραμμα σπουδών (με την ονομασία «Πρακτική Άσκηση», δηλώνεται στο 8ο εξάμηνο σπουδών ως «μάθημα επιλογής», το οποίο χρεώνεται με 5 πιστωτικές μονάδες (ECTS)).

Όσοι φοιτητές δηλώνουν την Πρακτική Άσκηση ως μάθημα επιλογής λαμβάνουν μετά την ολοκλήρωσή της σχετική βαθμολογία, η οποία καταχωρείται στο αντίστοιχο εξάμηνο σπουδών που την έχουν δηλώσει. Η βαθμολογία καταχωρείται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο και προκύπτει με βάση το έντυπο αξιολόγησης των φοιτητών από τους φορείς υποδοχής και την έκθεση περιγραφής έργου που παραδίδουν οι φοιτητές.

Η Πρακτική Άσκηση είναι διάρκειας τριών (3) μηνών, πλήρους απασχόλησης για τους φοιτητές, και μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά τους μήνες Ιούνιο έως Σεπτέμβριο (θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως και 30 Σεπτεμβρίου). Η ακριβής ημερομηνία έναρξης και λήξης της Πρακτικής Άσκησης καθορίζεται κάθε έτος από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Υποέργου.

Στο Πρόγραμμα εντάσσονται φοιτητές του 8ου εξαμήνου και οι επί πτυχίω φοιτητές. Υπογραμμίζεται ότι οι φοιτητές του 8ου εξαμήνου επιλέγονται κατά προτεραιότητα σε σχέση με τους επί πτυχίω φοιτητές έτσι ώστε να καλύπτουν τουλάχιστον το 80% των διαθέσιμων θέσεων.

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (https://praktiki.unipi.gr/), ενώ σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα θα πρέπει να είστε ενήμεροι για τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου, καθώς και του Κανονισμού Πρακτικής Άσκησης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματός μας πριν υποβάλλετε αίτηση.

Ανακοινώσεις Πρακτικής Άσκησης

Ανακοίνωση για Παράταση Αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση | ΚΑ 131 | Call 2023 | Διεθνής Διάσταση

1. Είδα την Πρακτική Άσκηση στο πρόγραμμα μαθημάτων. Είναι μάθημα; Διδάσκεται;

Η Πρακτική Άσκηση δεν είναι μάθημα με την έννοια της διδασκαλίας σε κάποια αίθουσα ή στο Γραφείο Καθηγητή. Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται με φυσική παρουσία των ασκούμενων φοιτητών σε συνεργαζόμενους φορείς υποδοχής (επιχειρήσεις, οργανισμούς, κλπ). Ωστόσο, έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης ως μάθημα επιλογής 8ου εξαμήνου στο οποίο αντιστοιχούν 5 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Στο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων αναφέρεται καθαρά για τυπικούς λόγους.

2. Πως μπορώ να επιλέξω το μάθημα της Πρακτικής Άσκησης; Γιατί στην περίοδο δηλώσεων δεν είναι διαθέσιμο προς επιλογή;

Οι φοιτητές αρχικά επιλέγουν στη δήλωση μαθημάτων δύο μαθήματα επιλογής του 8ου εξαμήνου, όχι αυτό της Πρακτικής Άσκησης. Οι φοιτητές, οι οποίοι θα επιλεγούν σύμφωνα με τα οριστικά αποτελέσματα, θα πρέπει μετά την ανακοίνωση των εν λόγω αποτελεσμάτων να αντικαταστήσουν ένα από́ τα δυο μαθήματα επιλογής του 8ου εξάμηνου με το μάθημα της Πρακτικής Άσκησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν κάποιος/α φοιτητής/τρια δεν πληροί τις προϋποθέσεις για να πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση, ωστόσο επιθυμεί να την πραγματοποιήσει το επόμενο ακαδημαϊκό έτος (με την προϋπόθεση τότε να πληροί τις εκάστοτε ισχύουσες προϋποθέσεις), θα πρέπει να μην έχει εξεταστεί επιτυχώς σε (ή να μην έχει δηλώσει) τουλάχιστον ένα μάθημα επιλογής 8ου εξαμήνου, έτσι ώστε η επιλογή του μαθήματος Πρακτικής Άσκησης να είναι διαθέσιμη το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

3. Είδα την Πρακτική Άσκηση στο πρόγραμμα της εξεταστικής. Πως γίνεται η εξέταση του μαθήματος; Πως εξάγεται η βαθμολογία μου στο μάθημα;

Το μάθημα της Πρακτικής Άσκησης ΔΕΝ εξετάζεται. Αναφέρεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα καθαρά για τυπικούς λόγους.

Με την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης στον φορέα υποδοχής, ο υπεύθυνος του φορέα συντάσσει μία απολογιστική έκθεση, όπου εκτός των άλλων, αξιολογεί τον/την ασκούμενο/η ως προς το ήθος, την εργατικότητα, τον επαγγελματισμό, κλπ. Αντίστοιχη έκθεση υποβάλλει και ο/η ασκούμενος/η κρίνοντας το γενικότερο πλαίσιο λειτουργίας του Προγράμματος.

Με βάση κυρίως την έκθεση του φορέα υποδοχής, και δευτερευόντως των φοιτητών, καταχωρούνται οι βαθμοί στο μάθημα της Πρακτικής Άσκησης από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο (εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου).

4. Ποιο είναι το πρώτο βήμα στη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσω για να κάνω Πρακτική Άσκηση;

Αφού προκηρυχθεί η πρόσκληση για Πρακτική Άσκηση (συνήθως εντός του 1ου δεκαπενθήμερου του Μαρτίου) και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος (στην παρούσα σελίδα, στο πεδίο «Ανακοινώσεις – Ενημέρωση), καθώς και στην ιστοσελίδα της Πρακτικής Άσκησης (https://praktiki.unipi.gr/index.php/tmhmata/oik), υποβάλλετε ηλεκτρονική αίτηση ακολουθώντας τις οδηγίες. Ως αποδεικτικό των μαθημάτων που έχετε εξεταστεί επιτυχώς απαιτείται η λήψη στιγμιότυπου οθόνης (print screen) μέσω της πλατφόρμας https://sis-portal.unipi.gr.

Εντός 3 ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων παρέχεται στους φοιτητές δικαίωμα ένστασης. Μετά την παρέλευση των 3 ημερών οριστικοποιούνται τα αποτελέσματα και η λίστα των συμμετεχόντων στην Πρακτική Άσκηση εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος, η οποία ανακοινώνεται λαμβάνοντας υπόψη σε κάθε περίπτωση θέματα προσωπικών δεδομένων. 

5. Υπάρχουν προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρώ για να κάνω Πρακτική Άσκηση;

Ναι. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν μόνο οι φοιτητές που πληρούν όλα τα παρακάτω:

 • Δεν εργάζονται κατά τη διάρκεια της Πρακτικής τους Άσκησης με οποιαδήποτε σχέση εργασίας
 • Δεν είναι δικαιούχοι επιδόματος ανεργίας
 • Δεν είναι επιτηδευματίες
 • Δεν είναι εταίροι ή μέτοχοι νομικής οντότητας

Εξαίρεση αποτελούν οι φοιτητές που εργάζονται τα Σαββατοκύριακα καθώς η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται Δευτέρα-Παρασκευή σύμφωνα με το ωράριο εργασίας του φορέα υποδοχής (μέχρι 8 ώρες ημερησίως σε πενθήμερη βάση). Σε περίπτωση που φοιτητές απασχοληθούν για περισσότερες από τις προβλεπόμενες ημέρες δεν θα αμειφθούν επιπλέον.

6. Εγώ εργάζομαι αυτήν τη στιγμή, αλλά θέλω να κάνω Πρακτική Άσκηση. Μπορώ;

Ναι. Προϋπόθεση για την πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης είναι οι παραπάνω προϋποθέσεις να συντρέχουν κατά την περίοδο πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης. Επομένως, η συνεργασία με τον υφιστάμενο εργοδότη θα πρέπει να έχει ληθεί πριν την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης.

7. Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη χρονική περίοδος που πραγματοποιείται η Πρακτική Άσκηση;

Ναι. Η Πρακτική Άσκηση έχει χρονική διάρκεια τριών μηνών και πραγματοποιείται είτε την περίοδο 1 Ιουνίου με 31 Αυγούστου είτε την περίοδο 1 Ιουλίου με 30 Σεπτεμβρίου. Καμία τροποποίηση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, παρά μόνο σε ειδικές περιπτώσεις που ορίζει ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος καθώς και το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

Τέτοιες περιπτώσεις είναι η μη λειτουργία ενός φορέα υποδοχής για ένα χρονικό διάστημα (π.χ. λόγω θέρους). Σε αυτήν την περίπτωση, η χρονική διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης παρατείνεται κατά το σύνολο των ημερών που ο φορέας υποδοχής ήταν εκτός λειτουργίας.

Συνήθως οι φορείς υποδοχής ενημερώνουν εκ των προτέρων το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης στην περίπτωση που διακόπτουν την λειτουργία τους για ένα χρονικό διάστημα. Όσοι φοιτητές επιλέξουν να κάνουν την Πρακτική τους Άσκηση σε αυτούς τους φορείς, θα πρέπει υποχρεωτικά να ξεκινήσουν την Πρακτική τους την 1η Ιουνίου.

8. Υπάρχει περίπτωση να πληρώ τα κριτήρια, να έχω υποβάλλει εμπρόθεσμα αίτηση, αλλά να μη βρίσκομαι στη τελική λίστα συμμετεχόντων στην Πρακτική Άσκηση;

Αν και σπάνια, αυτή η περίπτωση είναι δυνατή. Αφενός, το 80% των διαθέσιμων θέσεων Πρακτικής Άσκησης καλύπτεται κατ’ ελάχιστο από φοιτητές του 8ου εξαμήνου και το 20% από επί πτυχίω φοιτητές. Αφετέρου, οι διαθέσιμες προς πλήρωση θέσεις Πρακτικής Άσκησης καθορίζονται από την εκάστοτε διαθεσιμότητα πόρων, καθώς η Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης εντάσσεται στο ΕΣΠΑ και επομένως συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους.

Στην περίπτωση που οι προσφερόμενες θέσεις είναι λιγότερες από τους φοιτητές που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις, τότε η επιλογή γίνεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

 1. Μέσος Όρος (Μ.Ο.) βαθμολογίας μαθημάτων με μέγιστο το δέκα (10) ως και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους, πολλαπλασιαζόμενο με συντελεστή βαρύτητας 60%
 2. Συντελεστής Ολοκλήρωσης Μαθημάτων (Σ.Ο.Μ.) με μέγιστο τη μονάδα (1), του οποίου ο συντελεστής βαρύτητας είναι 40%

Ο Σ.Ο.Μ. ορίζεται ως το κλάσμα του αριθμού μαθημάτων (Α.Μ) τα οποία έχουν εξεταστεί επιτυχώς ως και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους προς το συνολικό αριθμό μαθημάτων που αντιστοιχούν στα τρία πρώτα έτη των σπουδών (για τους φοιτητές 8ου εξαμήνου). Για τους επί πτυχίω φοιτητές, ο παρονομαστής του Σ.Ο.Μ. είναι ο συνολικός αριθμός μαθημάτων που απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου. 

Το σύνολο των μονάδων βαθμολόγησης, με άριστα το δέκα (10), κάθε υποψήφιου προκύπτει από την παρακάτω σχέση:

Σ = 0,6 x Μ.Ο. + 4 x Σ.O.M.

Οι φοιτητές/τριες που ανήκουν στην κατηγορία ΑΜΕΑ θα πρέπει να επισυνάπτουν στην αίτησή τους το απαραίτητο αποδεικτικό για να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Π.Α., καταλαμβάνοντας ανεξαρτήτως σειράς κατάταξης τους το 5% των διαθέσιμων θέσεων του Τμήματος που ανήκουν. Σε περίπτωση που το πλήθος φοιτητών που ανήκουν στην κατηγορία ΑΜΕΑ είναι μεγαλύτερο του 5%, οι φοιτητές/τριες κατατάσσονται μεταξύ τους και οι πλέον του 5% συμπεριλαμβάνονται στους υπόλοιπους φοιτητές/τριες του Τμήματος.

9. Πως επιλέγω σε ποιον φορέα θα κάνω Πρακτική Άσκηση;

Όσοι φοιτητές επιλεγούν για Πρακτική Άσκηση θα πρέπει αρχικά να:

 • Καταχωρήσουν τα υπόλοιπα προσωπικά στοιχεία τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της πρακτικής άσκησης
 • Εγγραφούν στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ «ΑΤΛΑΣ»

Η επιλογή του φορέα υποδοχής από τους φοιτητές γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της πρακτικής “e-praktiki” με τις εξής ενέργειες :

 • Επιλογή θέσεων ενδιαφέροντος
 • Αποστέλλεται σχετικό e-mail ενδιαφέροντος μέσω της πλατφόρμας στις επιλεγμένες εταιρίες που έχουν κάνει τη σχετική ανάρτηση των επιλεγμένων θέσεων, οι οποίες έχουν ταυτόχρονα και πρόσβαση στα βιογραφικά των φοιτητών
 • Εφόσον υπάρξει ενδιαφέρον από κάποια εταιρία (μετά τον έλεγχο των βιογραφικών των φοιτητών) αποστέλλεται σχετικό e-mail στον φοιτητή/τρια με σκοπό να πραγματοποιηθεί συνέντευξη
 • Αποδοχή επιλογής φοιτητή/τριας από τις εταιρίες μέσω της πλατφόρμας
 • Τελική επιλογή - αποδοχή θέσης από τον φοιτητή/τρια μέσω της πλατφόρμας
 • Οριστικοποίηση της τελικής επιλογής θέσης του φοιτητή/τριας από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
10. Ποιες εταιρίες και οργανισμοί είναι διαθέσιμες προς επιλογή;

Δεν είναι εκ των προτέρων γνωστό ποιες εταιρίες και οργανισμοί είναι διαθέσιμες προς επιλογή, καθώς η συνεργασία ενός φορέα με το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης λήγει κάθε ακαδημαϊκό έτος. Το αν ένας φορέας θα ενταχθεί στο πρόγραμμα εξαρτάται άμεσα από τις ανάγκες που έχει για εργατικό δυναμικό την κάθε χρονική στιγμή. Ωστόσο οι περισότεροι φορείς (τουλάχιστον οι μεγάλες εταιρίες και οι μεγάλοι οργανισμοί) ανανεώνουν τη συνεργασία τους προσφέροντας εκ νέου θέσεις εργασίας.

Κατά μέσο όρο, κάθε χρόνο συμμετέχουν στο πρόγραμμα περίπου 50 φορείς προσφέροντας περισσότερες από 100 θέσεις εργασίας. Οι φορείς αυτοί καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα του παραγωγικού ιστού της Ελληνικής Οικονομίας:

 • Ελεγκτικές/Συμβουλευτικές εταιρίες
 • Τραπεζικός κλάδος
 • Κατασκευαστικός κλάδος
 • Κλάδος τροφίμων και ποτών
 • Τηλεπικοινωνίες
 • Τσιμεντοβιομηχανία
 • Ναυτιλία
 • Τουριστικές επιχειρήσεις
 • Εταιρίες logistics
 • Οργανισμοί εκπόνησης οικονομικών μελετών
 • Δημόσιοι φορείς
 • Μικροομεσαίες επιχειρήσεις
11. Θέλω να κάνω Πρακτική σε μία εταιρία που δεν είναι εγγεγραμμένη στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης. Υπάρχει αυτή τη δυνατότητα;

Ναι. Οι φοιτητές μπορούν να προτείνουν κάποια εταιρία για την πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης, ακόμα και αν αυτή δεν είναι στις αρχικά συνεργαζόμενες με το πρόγραμμα εταιρίες. Σε αυτήν την περίπτωση, οι φοιτητές θα πρέπει να δώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας της προτεινόμενης εταιρίας στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ή να ενημερώσουν την εν λόγω εταιρία να στείλει σχετικό e-mail ενδιαφέροντος στο praktiki@unipi.gr. Στη συνέχεια, το Γραφείο Πρακτικής θα στείλει μια πρόταση συνεργασίας στον φορέα με σχετικές οδηγίες για την εγγραφή στο ΑΤΛΑΣ και στο e-praktiki και την ανάρτηση των θέσεων εργασίας.

12. Υπάρχει περίπτωση να μη με επιλέξει κανένας φορέας για να πραγματοποιήσω εκεί την Πρακτική μου;

Δυνητικά υπάρχει αυτή η πιθανότητα, αν και μέχρι σήμερα δεν έχει συμβεί ποτέ. Στην ακραία αυτήν περίπτωση, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης αναλαμβάνει, κατόπιν συνεννόησης με τον/την φοιτητή/τρια σχετικά με τις προτιμήσεις του/της, να βρει τον φορέα υποδοχής.

13. Θέλω να κάνω Πρακτική Άσκηση εκτός του συγκεκριμένου πλαισίου. Υπάρχει αυτή τη δυνατότητα;

Όχι. Δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών σε εταιρία που δεν έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα.

14. Πως θα μπορέσω να εξεταστώ στα άλλα μαθήματα τις ημέρες που θα πραγματοποιώ την Πρακτική μου;

Οι ασκούμενοι δικαιούνται δύο (2) ημέρες άδεια κάθε μήνα. Επομένως μπορούν, με τη σύμφωνη γνώμη της επιχείρησης, να πάρουν τις μέρες αυτές όλες μαζί στον ίδιο μήνα. Γενικότερα οι άδειες αυτές θα πρέπει να είναι δικαιολογημένες (είτε με βεβαίωση εξεταστικής είτε χαρτί γιατρού) και θα πρέπει να επισυνάπτονται στο παρουσιολόγιο που θα μας στείλει η εταιρεία στο τέλος της πρακτικής άσκησης.

15. Υπάρχει κάποια ασφαλιστική κάλυψη;

Ναι. Η  ασφάλιση των ασκούμενων φοιτητών (έναντι εργατικού ατυχήματος μόνον) καλύπτεται από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ.

16. Υπάρχει κάποια αμοιβή για τις υπηρεσίες που θα παρέχω στα πλαίσια της Πρακτικής Άσκησης;

Ναι. Το ύψος της αμοιβής των φοιτητών εξαρτάται από τους διαθέσιμους πόρους και μεταβάλλεται κάθε ακαδημαϊκό έτος. Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος ανέρχεται στο ποσό των 221,22 ευρώ/μήνα (πλέον ασφαλιστικών εισφορών). Η πληρωμή γίνεται γύρω στον Νοέμβριο-Δεκέμβριο από το ΕΣΠΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να πληρωθούν οι ασκούμενοι με όλο το προβλεπόμενο ποσό θα πρέπει να έχουν απασχοληθεί και τους τρεις μήνες, με την προϋπόθεση ότι συμπληρώνουν τουλάχιστον 20 εργάσιμες ημέρες/μήνα. Αν κάποιος φοιτητής διακόψει νωρίτερα την Πρακτική Άσκηση, αποκλείεται από το πρόγραμμα, και παραιτείται οιασδήποτε αμοιβής του και αξίωσης από το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης και το Τμήμα. Επίσης, δεν μπορεί να αντικαταστήσει το μάθημα της Πρακτικής Άσκησης με άλλο μάθημα επιλογής 8ου εξαμήνου.

17. Τι έγγραφα πρέπει να παραδώσω κατά την έναρξη και τη λήξη της Πρακτικής Άσκησης;

Οι φοιτητές παραλαμβάνουν δύο εκ των τεσσάρων αντιτύπων των συμβάσεων (το ένα είναι για την εταιρεία), υποβάλλουν ηλεκτρονικά το απογραφικό δελτίο εισόδου (με την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης) και το απογραφικό δελτίο εξόδου (με τη λήξη της Πρακτικής Άσκησης).

Με την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης οι φοιτητές καταθέτουν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης τα ακόλουθα έντυπα, συμπληρωμένα, υπογεγραμμένα και σφραγισμένα από τον υπεύθυνο του φορέα υποδοχής:

 • Ημερήσιο Παρουσιολόγιο
 • Αξιολογητική Έκθεση Υπεύθυνου Φορέα Υποδοχής

Επίσης οι φοιτητές υποβάλουν υπογεγραμμένα σε έντυπη μορφή και όχι ηλεκτρονικά (αφού συμπληρωθούν στην πλατφόρμα θα πρέπει να εκτυπωθούν):

 • Απογραφικό δελτίο εισόδου
 • Απογραφικό δελτίο εξόδου
 • Αξιολόγηση Προγράμματος (Πρακτικής Άσκησης) από τον Φοιτητή

Η αποστολή των εντύπων μπορεί να γίνει και ταχυδρομικά.

18. Που μπορώ να απευθυνθώ για τυχόν άλλες απορίες σχετικά με την Πρακτική Άσκηση;

Είναι πολύ σημαντικό για την εύρυθμη λειτουργία του Προγράμματος να απευθύνεστε στο σωστό τμήμα για την επίλυση των θεμάτων που σας απασχολούν, καθώς το κάθε τμήμα είναι αρμόδιο να διεκπεραιώνει συγκεκριμένες διαδικασίες σχετικά με την Πρακτική Άσκηση:

 • Για οποιοδήποτε διαδικαστικό́ ζήτημα (π.χ. συμβάσεις), καθώς και για οποιοδήποτε θέμα που αφορά́ τη χρήση της πλατφόρμας “e-praktiki”, οι φοιτητές θα πρέπει να επικοινωνούν με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και την κα Στέλλα Τσαρόγλου στην ηλεκτρονική́ διεύθυνση stella.tsaroglou@unipi.gr ή στο τηλέφωνο 210 4142705 (09.00 με 14.00) (σημείωση: προτιμάτε το email).
 • Για θέματα που σχετίζονται με την Πρακτική Άσκηση ως μάθημα, οι φοιτητές θα πρέπει να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος.
 • Για θέματα τεχνικής υποστήριξης, οι φοιτητές θα πρέπει να επικοινωνούν με το Helpdesk της Πρακτικής Άσκησης στο cmak@unipi.gr ή στο τηλέφωνο 210 4142532.
 • Για θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος που άπτονται της Πρακτικής Άσκησης, οι φοιτητές θα πρέπει να επικοινωνούν με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της Πρακτικής Άσκησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση mtselek@unipi.gr ή στο τηλέφωνο 210 414 2417.

Είναι πολύ σημαντικό για την εύρυθμη λειτουργία του Προγράμματος να απευθύνεστε στο σωστό τμήμα για την επίλυση των θεμάτων που σας απασχολούν, καθώς το κάθε τμήμα είναι αρμόδιο να διεκπεραιώνει συγκεκριμένες διαδικασίες σχετικά με την Πρακτική Άσκηση:

·         Για οποιοδήποτε διαδικαστικό́ ζήτημα (π.χ. συμβάσεις), καθώς και για οποιοδήποτε θέμα που αφορά́ τη χρήση της πλατφόρμας “e-praktiki”, οι φοιτητές θα πρέπει να επικοινωνούν με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και την κα Στέλλα Τσαρόγλου στην ηλεκτρονική́ διεύθυνση stella.tsaroglou@unipi.gr ή στο τηλέφωνο 210 4142705 (09.00 με 14.00) (σημείωση: προτιμάτε το email).

·         Για θέματα που σχετίζονται με την Πρακτική Άσκηση ως μάθημα, οι φοιτητές θα πρέπει να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος.

·         Για θέματα τεχνικής υποστήριξης, οι φοιτητές θα πρέπει να επικοινωνούν με το Helpdesk της Πρακτικής Άσκησης στο cmak@unipi.gr ή στο τηλέφωνο 210 4142532.

·         Για θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος που άπτονται της Πρακτικής Άσκησης, οι φοιτητές θα πρέπει να επικοινωνούν με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της Πρακτικής Άσκησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση mtselek@unipi.gr ή στο τηλέφωνο 210 414 2417.