Πρακτική Άσκηση

Πρακτική Άσκηση

Το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πανεπιστημίου Πειραιώς» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ).

Το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση σε επαγγελματικό επίπεδο των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απέκτησαν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους καθώς και στη δημιουργία ενός δίαυλου αμφίδρομης μετάδοσης των πληροφοριών μεταξύ του Πανεπιστημίου Πειραιώς και των παραγωγικών φορέων.

Η χρονική διάρκεια της πρακτικής άσκησης για κάθε φοιτητή ορίζεται από το κάθε Τμήμα.

Οι φορείς που ενδιαφέρονται για εκπαίδευση φοιτητών, καθώς και οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να επικοινωνούν με τα Γραφεία Πρακτικής Άσκησης του κάθε Τμήματος.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του γραφείου στη διεύθυνση http://praktiki.unipi.gr.