Πολίτης Κωνσταντίνος

Πολίτης Κωνσταντίνος

Πολίτης Κωνσταντίνος

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Στατιστικής Και Aσφαλιστικής Eπιστήμης

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Εφαρμοσμένες Πιθανότητες
Πληροφορίες

Εκπαίδευση-Σπουδές
• 1989, Πτυχίο Μαθηματικών, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αθηνών
• 1991, MSc in Statistics, University of Sheffield, UK
• 1997, PhD in Statistics, University of Cambridge, UK

Ακαδημαϊκές θέσεις
• Επιστημονικός Συνεργάτης (Research Fellow), School of Informatics, University of Manchester, UK (Απρίλιος 1997 – Σεπτέμβριος 1998).
• Lecturer in Actuarial Science and Statistics, Department of Social Statistics, University of Southampton, UK (1998 – 2003).
• Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς (2004-2010).
• Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς (2011- )

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
• Στοχαστικές ανελίξεις
• Θεωρία κινδύνου και χρεοκοπίας
• Αναλογιστικά μαθηματικά

Προπτυχιακά Μαθήματα

• Πιθανότητες Ι
• Ειδικά Θέματα Πιθανοτήτων
• Ανάλυση Διακύμανσης
• Ειδικά Θέματα Αναλογισμού

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

• Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα (για το ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Στατιστική)
• Θεωρία Κινδύνου ΙΙ (για το ΠΜΣ στην Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου)

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

  1. Pitts, S. M. and Politis, K. (2007) Approximations for the Gerber-Shiu expected discounted penalty function in the compound Poisson model. Advances in Applied Probability39 (2), 385—
  2. Pitts, S. M. and Politis, K. (2007) The joint density of the surplus before and after ruin in the Sparre Andersen model. Journal of Applied Probability44 (3), 695—712.
  3. Psarrakos, G. and Politis, K. (2008) Tail bounds for the joint distribution of the surplus prior to and at ruin. Insurance Mathematics and Economics, 42 (1), 163—176.
  4. Pitts, S. M. and Politis, K. (2008) Approximations for the moments of ruin time in the compound Poisson model. Insurance Mathematics and Economics, 42 (2), 668—679.
  5. Psarrakos, G. and Politis, K. (2009) A generalization of the Lundberg condition in the Sparre Andersen model and some applications. Stochastic Models25(1), 90—109.
  6. Psarrakos, G. and Politis, K. (2009) Monotonicity properties and the deficit at ruin in the Sparre Andersen model. Scandinavian Act. J., 104—118.
  7. Dermitzakis, V., Pitts, S.M., and Politis, K. (2010) Lundberg—type bounds and asymptotics for the moments of the time to ruin. Methodology and Computing in Applied Probability12(1), 155—175.
  8. Dermitzakis, V. and Politis, K. (2011) Asymptotics for the moments of the time to ruin for the compound Poisson model perturbed by diffusion. Methodology and Computing in Applied Probability13(4), 749—761.
  9. Frostig, E., Pitts, S. M. and Politis, K. (2012) The time to ruin and the number of claims until ruin for phase-type claims. Insurance Mathematics and Economics51(1), 19—25.
  10. Psarrakos, G. and Politis, K. (2012) The covariance between the surplus prior to and at ruin in the classical risk model. ASTIN Bulletin42(2), 631—653.
  11. Boutsikas, M.V. and Politis, K. (2017) Exit Times, Overshoot and Undershoot for a Surplus Process in the Presence of an Upper Barrier. Methodology and Computing in Applied Probability, 19(1), 75—95.
  12. Losidis, S. and Politis, K. (2017) A two-sided bound for the renewal function when the interarrival distribution is IMRL. Prob. Letters, 125, 164—170.
  13. Losidis, S. and Politis, K. (2019) The covariance of the backward and forward recurrence times in a renewal process: the stationary case and asymptotics for the ordinary case. Stochastic Models35(1), 51—62.
  14. Losidis, S. and Politis, K. (2020) Moments of the Forward Recurrence Time in a Renewal Process. Methodology and Computing in Applied Probability22(4), 1591—1600.
  15. Losidis, S. Politis, K. and Psarrakos, G. (2021) Exact results and bounds for the joint tail and moments of the recurrence times in a renewal process. Methodology and Computing in Applied Probability23(4), 1489—1505.
  16. Tzavelas, G., Koutropoulou, C. and Politis, K. (2022) Some properties of the failure rate function for mixtures of Erlang distributions. in Statistics: Theory and Methods51, 5850—5872.
  17. Dermitzakis, V. and Politis, K. (2022) Monotonicity properties for solutions of renewal equations. Prob. Letters, 109226.
  18. Losidis, S. and Politis, K. (2022) Bounds for the renewal function and related quantities. Methodology and Computing in Applied Probability, 2022, 24(4), 2647—2660.
  19. Tzavelas, G. and Politis, K. (2023) The failure rate for the convolution of two distributions, one of which has bounded support. in Statistics: Theory and Methods, to appear. https://doi.org/10.1080/03610926.2023.2186729

Ι. Στα Ελληνικά

Πολίτης Κ. Εισαγωγή στη θεωρία Συλλογικού Κινδύνου: Το συλλογικό πρότυπο και θεωρία χρεοκοπίας (2012). Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα. 2η έκδοση, 2016.

ΙΙ. Στα Αγγλικά

 • Balakrishan, N., Koutras, M.V. and Politis, K.G. (2019) Introduction to Probability: Models and Applications. Wiley, New York.
 • Balakrishan, N., Koutras, M.V. and Politis, K.G. (2021) Introduction to Probability: Multivariate Models and Applications. Wiley, New York.