Όργανα Διοίκησης

Όργανα Διοίκησης

Τα όργανα Διοίκησης του Κέντρου είναι τα εξής:

Ο Πρόεδρος

Καθηγητής Γρηγόριος Χονδροκούκης, Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης στον οποίο έχει ανατεθεί η σχετική αρμοδιότητα.

Το Συμβούλιο

Το Συμβούλιο αποτελείται από:
– Τον Πρόεδρο
– Έναν (1) εκπρόσωπο κάθε Σχολής του Ιδρύματος. Οι εκπρόσωποι αυτοί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται ύστερα από πρόταση της Κοσμητείας της οικείας Σχολής, με τετραετή θητεία. Το Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Πειραιώς, αποτελείται από τους εξής εκπροσώπους:

Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής
Τακτικό μέλος, Καθηγητής Τσιριτάκης Εμμανουήλ
Αναπληρωματικό μέλος, Καθηγητής Τσίμπος Κλέων

Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών
Τακτικό μέλος, Καθηγητής Γεωργακέλλος Δημήτριος
Αναπληρωματικό μέλος, Αναπλ. Καθηγητής Αρτίκης Παναγιώτης

Σχολή Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Τακτικό μέλος, Καθηγητής Θεοδωρίδης Ιωάννης
Αναπληρωματικό μέλος, Καθηγητή Ρετάλη Συμεών

Σχολή Ναυτιλίας και Βιομηχανίας
Τακτικό μέλος, Καθηγητή Χλωμούδης Κωνσταντίνος
Αναπληρωματικό μέλος, Καθηγητής Εμίρης Δημήτριος

– Τον Διευθυντή Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Καθηγητής Γεωργόπουλος Νικόλαος

Οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των έργων

Οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των προγραμμάτων του Κέντρου ορίζονται από το Συμβούλιο σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησης του ΕΛΚΕ και η σχετική απόφαση αποστέλλεται προς έγκριση στα αρμόδια όργανα. Η απόφαση θεωρείται ότι έχει εγκριθεί μετά την άπρακτη πάροδο 10 εργασίμων ημερών.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

– Γραμματεία – Διοικητική Υποστήριξη

– Γραφείο διαδικασιών και διασφάλισης ποιότητας

– Γραφείο υποστήριξης ηλεκτρονικής μάθησης και Ψηφιακής Τεχνολογίας