Οδηγοί Σπουδών

Οδηγοί Σπουδών

Ο Οδηγός Σπουδών αναρτάται στην ιστοσελίδα κάθε Τμήματος, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του Ιδρύματος.

Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών
Σχολή Ναυτιλίας και Βιομηχανίας
Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής
Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών