Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης

Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης

Έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.) για τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες, οι οποίοι μετακινούνται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη.

Οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες, που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) με κάλυψη των σχετικών δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).

Η έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.) για τις ανωτέρω κατηγορίες φοιτητών, οι οποίοι μετακινούνται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποκλειστικά για το χρονικό διάστημα της κινητικότητάς τους λόγω σπουδών, καθώς και η κάλυψη των δαπανών που τυχόν προκύπτουν, συνεχίζει να πραγματοποιείται από τις υπηρεσίες του Ιδρύματος , με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν. Προκειμένου να εκδοθεί η Ε.Κ.Α.Α., η υπηρεσία θα ελέγχει το γεγονός ότι ο φοιτητής δεν καλύπτεται από άλλον ασφαλιστικό φορέα από τα στοιχεία του Μητρώου ανασφάλιστων Πολιτών που τηρείται στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ.

Διαδικασία έκδοσης της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.)

Για την έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.) απαιτείται αρχικά επιβεβαίωση από το Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου για τη χώρα και το διάστημα κινητικότητας του ενδιαφερόμενου.

Στη συνέχεια ο ενδιαφερόμενος:

Συμπληρώνει και καταθέτει στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας

  • Αίτηση έκδοσης Ε.Κ.Α.Α. (υπόδειγμα 1) συνοδευόμενη από:
  • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
  • Υπεύθυνη Δήλωση (υπόδειγμα 2).

Το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας ενημερώνει το Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου για την έκδοση της κάρτας (δεν απαιτείται παρέμβαση του ενδιαφερόμενου), ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

Η παραλαβή της κάρτας γίνεται από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας πριν την αναχώρηση του ενδιαφερόμενου, κατόπιν συμπλήρωσης υπεύθυνης δήλωσης. (υπόδειγμα 3).

Με το πέρας της κινητικότητας (λήξη προγραμματισμένου διαστήματος ή επιστροφή νωρίτερα από το προγραμματισμένο διάστημα) , ο ενδιαφερόμενος οφείλει να ενημερώσει άμεσα το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας και να επιστέψει την κάρτα συνοδευόμενη από  υπεύθυνη δήλωση:

α) Σε περίπτωση μη χρήσης της (υπόδειγμα 4).

β) Σε περίπτωση χρήσης της (υπόδειγμα 5).

Στην περίπτωση β, απαιτείται η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από τον αρμόδιο φορέα/υπηρεσία υγείας (νοσοκομειακή μονάδα) της χώρας υποδοχής.

Σε περίπτωση απώλειας της κάρτας, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ η Αστυνομικό Τμήμα. (υπόδειγμα 6).