Δια βίου Μάθηση

Δια βίου Μάθηση

Η Σύγκλητος αποφάσισε στις 27/09/2017 την ίδρυση του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, βάσει του άρθρου 48 του Ν. 4485/2017.
Με την υπ. αριθμ. 228279/Ζ1 υπουργική απόφαση «Ίδρυση Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς», που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4757, 29/12/2017, τεύχος Β,  ιδρύθηκε το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Ιστοσελίδα: kedivim.unipi.gr

Περιεχόμενα

Μέθοδος Υλοποίησης Προγραμμάτων

Εκπαιδευτές Προγραμμάτων